Документи
Методична скриня
ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики

 

ДОВІДНИК

вступнику до вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
тактичного рівня
м. Київ

ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................................................. З
 2. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ВВНЗ ТА ВНП ЗВО..................................... 6
 3. Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної молоді та випускників

військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою       6

 1. Порядок проведення відбору вступників з числа військовослужбовців рядового,

сержантського (старшинського) складу............................................................................. 8

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО ВВНЗ

ТА ВНП ЗВО............................................................................................................................. 10

Додаток 1. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського складу тактичного рівня........................................................................................................... 16

Додаток 2 Військові коледжі сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу................................................................... 29

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі - ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ.

На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військово- морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом.

Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньо- кваліфікаційного рівня - “молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки.

Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу - 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу - 5...5,5 років.

Прийом на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО) (далі — Правила прийому) відповідно до Закону України “Про вищу освіту”(№ 1556-VIIвід 01.07.2014), щорічного наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України (далі - Умови прийому), наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти” (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481 та наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 “Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за № 776/28906.

Правила прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) затверджуються начальником ВВНЗ (ректором ЗВО до складу якого входить ВНП ЗВО).

У Правилах прийому вказують:

перелік акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв та документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за відповідними ступенями вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій курс). Особа, яка вступає до ВВНЗ (ВНП ЗВО) на основі ступеня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступає за конкурсом на повний строк навчання (на перший курс);

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або складати вступні іспити. Вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;

вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;

перелік додаткових вступних випробувань;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені ВВНЗ (ВНП ВВНЗ);

порядок обчислення конкурсного балу вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання (вступним іспитам), середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

умови поселення вступників до гуртожитку відповідно до затвердженого у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) порядку;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько- льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до ВВНЗ (ВНП ВВНЗ), що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом;

офіційний веб-сайт ВВНЗ (ВНП ЗВО), поштову та електронну адресу ВВНЗ (ВНП ЗВО), а також міські (міжміські) телефони приймальної комісії та чергового ВВНЗ (ВНП ЗВО).

ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають право зараховувати на навчання на конкурсній основі осіб, які відповідають вимогам до рівня освіти кандидатів на навчання, стану здоров'я, психологічних якостей та рівню фізичної підготовленості, які встановлені Законом України “Про військовий обов’язок

 

і військову службу”, Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 та нормативно-правових актів Міністерства оборони України, Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ЗВО) здійснюється за схемами підготовки “курсант”, “студент — курсант”.

За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема “студент — курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на старших курсах.

До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються за власним бажанням громадяни України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які мають повну загальну, професійно- технічну або вищу освіту віком від 17 років до ЗО років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової служби).

До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент - курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби особи з числа цивільної молоді віком до 21 року, військовозобов’язані віком до 23 років.

До ВВНЗ (ВНП ЗВО) на заочну форму навчання для здобуття ступеня: вищої освіти “бакалавр” за “цивільними” спеціальностями підготовки за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення приймаються:

- військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили в Збройних Силах України не менше одного строку контракту;

військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правахз особами чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу.

Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

ВВНЗ (ВНП ЗВО) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

 1. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ВВНЗ ТА внп зво

2.1. Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної молоді та випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначають:

прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО);

обрана галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додають:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їх межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання на підконтрольній території мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО). Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО) з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

На осіб, які бажають вступити до ВВНЗ (ВНП ЗВО), на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про направлення їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ЗВО), чи про відмову в цьому.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні - у відповідні ВВНЗ (ВНП ЗВО) в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) у тижневий термін після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВЕН ЗВО).

Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ (ВНП ЗВО) повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ (ВНП ЗВО) районними (міськими) військовими комісарами.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

У випадку службової необхідності, за клопотанням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

Зарахування вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО, які навчатимуться як курсанти, здійснюється не пізніше 1 серпня, як студенти - не пізніше 8 серпня.

Особи з числа цивільної молоді, які рекомендовані до зарахування на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), подають заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. ВВНЗ (ВНП ЗВО) забезпечують анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення в строки, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

2.2. Порядок проведення відбору вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр за схемою підготовки “курсант”, з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказують:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

раніше здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обрану галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки;

наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3x4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО), направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ЗВО). На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ЗВО), оформляються відповідні медичні документи.

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня року вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО) чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань організовують та здійснюють попередню професійну діагностику вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу у період з 20 квітня до 01 травня року вступу.

Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ (ВНП ЗВО) до 15 травня року вступу на навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО), направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться у ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ЗВО з метою їх підготовки до вступу на навчання, проведення попередньої професійної діагностики та остаточного відбору до даного ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ (ВНП ЗВО) на підставі Правил прийому. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), що надходять з військових частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення зборів за 1...2 дні до початку їх роботи.

Після завершення навчального збору військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ЗВО) подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток, оригінал документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документу про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього, оригінал документа про право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО
  ВВНЗ ТА ВНП ЗВО

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають право:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять строкову військову службу - при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО) та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

Вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО), беруть участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їхнім вибором).

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Вступники, які навчатимуться у ВВНЗ (ВНП ЗВО) за схемою підготовки “курсант”, для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” надають до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (далі - сертифікати ЗНО) або складають вступні іспити з української мови та література та з конкурсних предметів (табл. 1).

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання до ВНП ЗВО за схемою підготовки “студент - курсант” визначається додатком 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (пункт З розділу VII).

Вступники до ВВНЗ (ВНП ЗВО), крім надання сертифікату (сертифікатів) ЗНО або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.

Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово- психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Таблиця 1

Перелік другого та третього конкурсних предметів

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети

Другий предмет

Третій предмет

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

02

Культура і мистецтво

025

Музичне мистецтво

історія України

творчий конкурс

03

Гуманітарні науки

034

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія або фізика або математика

035

Філологія

іноземна мова (англійська мова)

історія України або географія

05

Соціальні та поведінкові науки

052

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

053

Психологія

математика або історія України

біологія або іноземна мова

06

Журналістика

061

Журналістики

історія України

математика або іноземна мова

07

Управління     та

адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

08

Право

081

Право

історія України

математика або іноземна мова або географія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

125

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова або історія України

126

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова або історія України

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

15

Автоматизація та приладо­будування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

173

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

математика

фізика або історія України або іноземна мова або географія

254

Забезпечення військ (сил)

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія або біологія або хімія

255

Озброєння та військова техніка

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія або біологія або хімія

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

272

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

274

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова або історія України або географія

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова (англійська мова)

історія України або математика

 

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі - вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ.

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” (від 35 до 70 балів) або “незалік” (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки “незалік” вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

Заключний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ (ВНП ЗВО) військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ЗВО) для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з предметів, що визначаються правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО). До конкурсного балу кандидата на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО), у разі успішного складання вступних випробувань бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості не додають.

Військовослужбовців військової служби за контрактом (рядового, сержантського та старшинського складу), випускників поточного року

 

Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховують до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на спеціальних умовах прийому згідно з квотами установленими щорічними наказами Міністерства оборони України, Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про прийом на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО за окремим конкурсом. Особи, які не зараховані на місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

Переважним правом зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20.06. 2014 № 1543-VII“Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Право на першочергове зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) мають особи, яким надано таке право відповідно до:

Закону України “Про охорону дитинства”;

Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

особи Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною вище.

Список вступників, які вступають на спеціальних умовах прийому, впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників.

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця прийому на спеціальних умовах;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від найбільшого до найменшого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця прийому на спеціальних умовах;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад; наявність права на першочергове зарахування.

Рейтингові списки формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ВВНЗ (ВНП ЗВО). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних (відбіркових) комісій та веб-сайті ВВНЗ (ВНП ЗВО). Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних (відбіркових) комісій ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ (ВНП ЗВО) має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови складання однакових конкурсних іспитів.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ (ВНП ЗВО), розглядає апеляційна комісія цього вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти), склад і порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Накази про зарахування на навчання курсантів (студентів) видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ЗВО) із визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка, на підставі рішення приймальної комісії.

Витяги з наказів про зарахування курсантів (студентів) до ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом 5 днів після підписання наказів надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних або для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом одного року, потім знищуються встановленим порядком, про що складається акт.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування.

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених попереднім абзацом.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за власним бажанням відмовились від навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом 10 днів від дня їх початку відраховуються з ВВНЗ (ВНП ЗВО).

На звільнені місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншої галузі знань (спеціальності) цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю галузь знань (спеціальність) відповідно до списків рекомендованих до зарахування вступників.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ (ВНП ЗВО), вирішуються виключно приймальною (відбірковою) комісією.

Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ та ВНП ЗВО, з метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора

Подпись: В. АРТАМОЩЕНКОДепартаменту військової освіти, нахд^Й; соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України полковник

 

Додаток 1

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців
для проходження військової служби на посадах
офіцерського складу тактичного рівня

Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського

(Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-
оздоровчих технологій)

03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект 28. Тел.: (044) 271-05-32, (044) 271-07-92.

Електронна пошта: info@nuou.org.ua

Веб-сайт www.nuou.org.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки - 4 років):

> фізичного виховання і спорту у Збройних Силах України.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах

4 роки

 

 

Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, Т1П9.

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www.hups.mil.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

 • за схемою - курсантна офіцерські посади:
 • Командний склад (термін - 4 роки).
 • підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ
 • Командний, інженерний склад: льотчики, вертольотчики, штурмани, офіцери бойового управління авіацією (термін - 5 років).
 • Інженерний склад (термін - 5 років):
 • фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;
 • фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;
 • фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків;
 • фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;
 • фахівці інженерно-авіаційної служби;
 • енергетики;
 • метрологи.
 • Фахівців з морально-психологічного забезпеченя у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил (термін підготовки — 5 років).
 • за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки - 5 років):

 • інженерія програмного забезпечення;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • телекомунікації та радіотехніка;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

•                                   •                                  •           •               •••         •                                           Z                                 

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

126 Інформаційні системи та технології

комплекси та засоби автоматизації управління автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною

5 років

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електротехнічні системи військового призначення

5 років

152           Метрологія           та

інформаційно-вимірювальна техніка

метрологія та вимірювальна техніка військ (сил)

5 років

172       Телекомунікації       та

радіотехніка

радіолокаційні         засоби          інформаційного

забезпечення військ (сил)

5 років

радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил

5 років

радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації

5 років

радіоелектронні        засоби         інформаційного

забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил

5 років

зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності

5 років

зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

5 років

173 Авіоніка

авіаційне обладнання

5 років

комплекси повітряної розвідки

5 років

радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет

5 років

безпілотні авіаційні комплекси оперативно- тактичного, оперативного та стратегічного класу

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

льотна експлуатація та бойове застосування літаків

5,5 років

льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів

5,5 років

навігація та бойове застосування літальних апаратів

5,5 років

бойове управління польотами авіації

5,5 років

управління        діями         підрозділів        військ

протиповітряної оборони Сухопутних військ

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

морально-психологічне       забезпечення         у

підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

5 років

255 Озброєння та військова техніка

комплекси та системи зенітного озброєння Сухопутних військ

5 років

272 Авіаційний транспорт

військові літаки, вертольоти та авіадвигуни

5 років

авіаційне озброєння

5 років

технології та технологічне обладнання аеропортів

5 років

 

Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54.

Електронна пошта: mail@asv.gov.uaВеб-сайт www.asv.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

 1. Командний склад (термін - 4 роки):
 2. підрозділів механізованих військ;
 3. підрозділів танкових військ;
 4. підрозділів артилерії;
 5. підрозділів інженерних військ;
 6. фахівці з морально-психологічного забезпечення роботи у підрозділах

(військових частинах) Сухопутних військ.

 1. Інженерний склад (термін - 5 років):
 2. фахівці з систем та пристроїв ракетних комплексів;
 3. фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки.
 4. Фахівці культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах (термін - 5 років).

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

025 Музичне мистецтво

музичне мистецтво у Збройних Силах

5 років

034 Культурологія

військова культурологія

5 років

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

5 років

системи та пристрої ракетних комплексів

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів механізованих військ

4 роки

управління діями підрозділів танкових військ

4 роки

управління діями підрозділів артилерії

4 роки

управління діями підрозділів ракетних військ

4 роки

управління діями інженерних підрозділів військ і сил

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

4 роки

255 Озброєння та військова техніка

озброєння та техніка інженерних військ

5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовцями військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін - 5 років):

> автомобільний транспорт.

Військова академія (м. Одеса)

65009, м. Одеса-9, вул. Фонтанська дорога, 10.

Тел.: +380(482) 63-76-60 (приймальна комісія).

Тел.: +380(482) 63-05-60 (черговий).

Електронна пошта: vaodesa@ukr.net

Веб-сайт: www.vaodesa.mil.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

 1. Командний склад, фахівці (термін підготовки — 4 роки):
 2. підрозділів високомобільних десантних військ;
 3. підрозділів військової розвідки;
 4. підрозділів спеціального призначення;
 5. фахівці з продовольчого забезпечення;
 6. фахівці з речового забезпечення;
 7. фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами;
 8. фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах).
 9. Інженерний склад (термін підготовки - 5 років):
 10. фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;
 11. фахівці зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів;
 12. фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння

5 років

боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів десантно-штурмових військ

4 роки

управління діями підрозділів морської піхоти

4 роки

управління діями підрозділів військової розвідки

4 роки

повітрянодесантна підготовка підрозділів

4 роки

управління діями підрозділів спеціального призначення

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

продовольче забезпечення військ (сил)

4 роки

речове забезпечення військ (сил)

4 роки

забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

4 роки

274 Автомобільний транспорт

автомобілі та автомобільне господарство

5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільною спеціальністю підготовки (термін підготовки - 4 роки):

> фізична культура і спорт.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія);

Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту).

Електронна пошта: vitivstup@ukr.netВеб-сайт: www//viti.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

 1. Командний склад (термін - 4 роки):
 2. підрозділів військ зв’язку.
 3. Інженерний склад (термін - 5 років):
 4. фахівці з систем військового зв’язку;
 5. фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно- телекомунікаційних системах;
 6. фахівці з математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем;
 7. фахівці з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;
 8. фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;
 9. фахівці з радіоелектронних інформаційних систем;

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

математичне,      інформаційне       і        програмне

забезпечення військових інформаційних систем

5 років

125 Кібербезпека

захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах

5 років

126 Інформаційні системи та технології

автоматизовані системи управління військами та озброєнням

5 років

172      Телекомунікації      та

радіотехніка

системи військового зв’язку

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів зв’язку

4 роки

255 Озброєння та військова техніка

радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння

5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки - 5 років):

 • комп’ютеризовані науки та інформаційні технології;
 • комп’ютерна інженерія;
 • кібербезпека;
 • телекомунікації та радіотехніка.

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

10004, м. Житомир, проспект Миру, 22.

Тел.: (0412)25-03-60, (0412)25-04-91, (067)450-25-57 (приймальна комісія);

(0412) 25-04-91, (067) 332-63-79 (черговий інституту).

Електронна пошта: pk@zvir.zt.ua

Веб-сайт: www.zvir.zt.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Інженерний склад (термін - 5 років):

 • фахівці з систем та засобів радіоелектронної боротьби;
 • фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;
 • фахівці з комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу;
 • фахівці з автоматизованої обробки інформації;
 • фахівці з роботизованих систем спеціального призначення;

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

172 Телекомунікації та радіотехніка

системи та засоби радіоелектронної боротьби

5 років

254 Забезпечення військ (сил)

організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

5 років

комп'ютеризовані засоби інформаційного впливу

5 років

255 Озброєння та військова техніка

обробка даних космічної розвідки

5 років

системи радіоелектронної розвідки

5 років

автоматизована        обробка         розвідувальної

інформації

5 років

безпілотні авіаційні комплекси тактичного класу

5 років

системи та комплекси радіозв’язку спеціальної розвідки

5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки - 4 роки):

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • телекомунікації та радіотехніка.

Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

03189, м. Київ-89, вул. Ломоносова 81,

Тел.: (044) 521-35-29 (приймальна комісія); (044) 521-32-89 (черговий інституту).

Електронна пошта: viknu@univ.kiev.uaabiturienr_viknu@ukr.net(для вступників)

Веб-сайт: www.mil.univ.kiev.ua.

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки - 5 років):

 • фахівці з інформаційно-пропагандистського та розвідувально- інформаційного забезпечення діяльності військ (сил);
 • військові журналісти;
 • військові психологи;
 • військові перекладачі;
 • військові фінансисти;
 • фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби правопорядку);
 • фахівці з міжнародної інформації;
 • фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

035 Філологія

військовий переклад

5,5 років

052 Політологія

військова політологія

5,5 років

053 Психологія

військова психологія

5,5 років

061 Журналістика

військова журналістика

5,5 років

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси та військова економіка

5,5 років

081 Право

правоохоронна діяльність у Збройних Силах

5,5 років

193 Геодезія та землеустрій

геоінформаційні системи і технології

5,5 років

291     Міжнародні відносини,

суспільні         комунікації         та

регіональні студії

міжнародні відносини у воєнній сфері

5,5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр’' за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки - 5 років):

> фінанси, банківська справа та страхування.

Військовий інститут танкових військ
Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”

61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192.

Тел.: (057)372-61-67;

(057)372-40-12;

(098) 548-25-92 (приймальна комісія).

Електронна пошта: vitv.ntu.hpi@post.rnil.gov.uavitvntukpi@ukr.net

Веб-сайт: www.vitv.kh.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Інженерний склад (термін- 5 років):

 • фахівці танкових військ інженерного профілю;
 • фахівці з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

254 Забезпечення військ (сил)

радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

5 років

255 Озброєння та військова техніка

експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

5 років

 

 

Подпись: Згідно з оригіналом

Інститут військово-морських сил

Національного університету “Одеська морська академія”

65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 20

Тел.: (048) 733-36-33 (приймальна комісія);

(048) 733-02-00, (048) 770-46-21 (черговий інституту).

Електронна пошта: hr@naval.onma.edu.uaВеб-сайт: www.onma.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Інженерний склад (термін - 5,5 років):

 • фахівці з судноводіння;
 • фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок;
 • фахівці з радіоелектронних комплексів;
 • фахівці з комплексів та систем корабельного озброєння;
 • фахівці з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі;
 • фахівці з морально-психологічного забезпечення на кораблях Військово- Морських Сил.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

254 Забезпечення військ (сил)

пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі

5,5 років

морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

5,5 років

255 Озброєння та військова техніка

корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку

5,5 років

корабельні енергетичні установки

5,5 років

корабельна зброя та засоби навігації

5,5 років

 

 

❖за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки - 5 років):

> річковий та морський транспорт.

Подпись: Згідно з оригіналомВійськово-юридичний факультет

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4 Тел. (057)704-90-59 (приймальна комісія);

(057) 704-90-64 (черговий факультету).

Електронна пошта: vuf@nulau.edu.ua

Веб-сайт: www.nlu.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою - курсантна офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки - 5,5 років):

 • юристів;
 • фахівців прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

081 Право

юрисконсультська робота

5,5 років

прокурорсько-слідча робота

5,5 років

 

 

Кафедра військової підготовки
Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу

76018, м. Івано-Франківськ-18, вул. Є.Коновальця, 72 а

Тел. (0342) 50-25-06, (067) 959-37-53 (приймальна комісія); (0342) 50-25-06 (черговий).

Електронна пошта: pk.kvp.nung@gmail.com, 1963kvp@ukr.net

Веб-сайт: www.nung.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

❖за схемою — 4 роки студент -1,5 роки курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки - 5 років):

> фахівці із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними матеріалами.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

185 Нафтогазова інженерія та технології

забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

5,5 років

 

 

Подпись: Згідно з оригіналомКафедра військової підготовки
Національного авіаційного університету (м. Київ)

03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1

Тел.: (073) 303-33-77 (приймальна комісія);

(044) 249-09-67, (044) 451-48-74 (черговий).

Електронна пошта: kvp.nau@gmail.com

Веб-сайт: http://kvp.nau.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

❖за схемою - 4 роки студент -1,5 роки курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін - 5,5 років):

 • фахівці з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення;
 • фахівці з організації військових перевезень і управління на повітряному транспорті;
 • фахівці із забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального;
 • фахівці з пожежного захисту.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

5,5 років

будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

5,5 років

263 Цивільна безпека

організація пожежної безпеки

5,5 років

272               Авіаційний

транспорт

забезпечення     військ (сил)          матеріально-технічними

засобами служби пального

5,5 років

 

 

Кафедра військової підготовки

Одеського державного екологічного університету

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

Тел.: (048)232-67-43.

Електронна пошта: mil-meteo@odeku.edu.ua

Веб-сайт: www.odeku.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

❖за схемою - 4 роки студент -1,5 роки курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки - 5,5 років):

> фахівці з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного забезпечення військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

103 Наука про Землю

метеорологія

5,5 років

 

 

Подпись: Згідно з оригіналомКафедра військової підготовки
Національного університету біоресурсів і природокористування України

03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 18-А

Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08 (приймальна комісія); (044) 527-89-89 (черговий кафедри).

Електронна пошта: kvpnubip@ukr.net/

Веб-сайт: https://nubip.edu.ua/structure/viyskiovakafedra

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

❖за схемою - 4 роки студент - 2 роки курсантна офіцерські посади:

Військових фахівців (термін - 6 років):

> фахівці ветеринарної служби.

Спеціальності та спеціалізації підготовки офіцерського складу

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

211 Ветеринарна медицина

ветеринарна медицина

6 років

 

 

Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної
служби транспорту Дніпропетрівського національного університету
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.

Тел.: (056) 793-19-19 (приймальна комісія) (моб: 050-171-66-33);

Тел.:(056)793-19-09, 0933394101 (черговий);

Електронна пошта: kvpdsst@gmail.com

Веб-сайт університету: www.diit.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

♦♦♦ за схемою - 4роки курсантна офіцерські посади:

Військових фахівців (термін - 4 роки):

 • з відновлення та будівництва залізниць;
 • з відновлення штучних споруд національної транспортної системи;
 • з механізації та технічного забезпечення відновлювальних робіт на об’єктах національної транспортної системи;
 • з організації військових перевезень на залізничному транспорті

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

133 Галузеве машинобудування

Експлуатація та ремонт техніки

4 роки

192 Будівництво та цивільна інженерія

Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи

4 роки

273 Залізничний транспорт

Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи

4 роки

275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті

Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті

4 роки

 

Додаток 2 Військові коледжі

сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних
закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для
проходження військової служби за контрактом на посадах
сержантського (старшинського) складу

Військовий коледж сержантського складу
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www.hups.mil.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)за схемою - курсант (Термін - 2,5 роки):

 • фахівці з експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів;
 • фахівці з наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації;
 • фахівці з радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет;
 • фахівці з авіаційного озброєння та технічного обслуговування військових літаків, вертольотів та авіаційних двигунів;
 • військові метеорологи.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації

експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет

експлуатація систем і комплексів зенітного озброєння Сухопутних військ

173 Авіоніка

експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів

272 Авіаційний транспорт

авіаційне озброєння

технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів

 

 

зо

Військовий коледж сержантського складу
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана П. Сагайдачного

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54. Електронна пошта: nvkss_asv@ukr.net

Веб-сайт www.asv.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)за схемою - курсант (Термін - 2,5 роки):

 • фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті;
 • фахівці з ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ;
 • фахівці з експлуатації інженерної техніки;
 • військові музиканти;
 • фахівці з організації харчування;
 • фахівці з організації зберігання та обслуговування озброєння та військового майна;
 • фахівці з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту;
 • фахівці з організації протипожежного захисту;
 • фахівці з електроустаткування електростанцій та енергосистем.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

141                  Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування військових електростанцій і енергосистем

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів механізованих військ

управління діями підрозділів артилерії

254 Забезпечення військ (сил)

організація харчування у військових частинах

організація зберігання та обслуговування ракетно- артилерійського озброєння

255 Озброєння та військова техніка

експлуатація       дорожньо-будівельної,       мостобудівної,

інженерної техніки та майна

експлуатація інженерної техніки

експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

261 Пожежна безпека

організація та техніка протипожежного захисту

263 Цивільна безпека

радіаційний та хімічний контроль

274 Автомобільний транспорт

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

275 Транспортні технології (за видами)

організація військових перевезень і управління на автотранспорті

 

 

Військовий коледж сержантського складу

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія);

Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту).

Електронна пошта: vitivstup@ukr.net

Веб-сайт: www//viti.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)за схемою - курсант (Термін - 2,5 роки):

 • фахівці з експлуатації засобів радіозв’язку;
 • фахівці з військових засобів обчислювальної техніки.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

експлуатація     та      ремонт     військових засобів

обчислювальної техніки

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку

 

 

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету “Одеська морська академія”

65011, м. Одеса-11, вул. Успенська, 28.

Тел.: (048) 732-16-60, (048) 734-21-32;

Тел. / Факс (черговий інституту).

Електронна пошта: vvpmktf@ua.fm

Веб-сайт: http://vvp-mktf.od.ua/

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)за схемою - курсант (Термін - 2,5 роки):

 • фахівці з кораблеводіння;
 • фахівці з експлуатації корабельного ракетно-артилерійського, протичовнового та мінного озброєння;
 • фахівці з корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку;
 • фахівці з експлуатації корабельних електроенергетичних установок.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація корабельного протичовнового та мінного озброєння

експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку

експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація корабельних енергетичних установок

кораблеводіння

обслуговування пошуково-рятувальної та водолазної апаратури

 

 

Подпись: Згідно з оригіналом

       
  Подпись: “31 ” грудня 2018 року
 
    Подпись: Голова комісії:	заступник директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МО України полковник В.Артамощенко
Члени комісії:	заступник директора - начальник відділу гуманітарної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МО України О. Щербінін
начальник відділу з тендерних питань та зав’язків з громадськими	і	релігійними	організаціями
полковник С.Лубенець
головний спеціаліст відділу освітньої та наукової діяльності М.Кондратович


                     
   

.АРТАМОЩЕНКО

   

Голова комісії:    полковник

 
 
   

О.ЩЕРБІИІН

 
   

С.ЛУБЕНЕЦЬ

   

полковник

 

с ф

 
 
 
  Подпись: М.КОНДРАТОВИЧ

 

 

ПРОТОКОЛ № 8
засідання експертної комісії
Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України

Питання, які розглядалися.

 1. Чи містить проект Довідника вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти тактичного рівня інформацію, що становить державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом або конфіденційну інформацію.

Доповідач: начальник відділу державного замовлення, організації мовної підготовки та навчання іноземних фахівців Абросімов А.Г. запропонував прийняти рішення, що зазначений проект довідника не містить відомостей, що становлять державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом або конфіденційну інформацію та розмістити довідник на WEB- сайті Міністерства оборони України.

Вирішили:

 1. Проект довідника не містить відомостей, що становлять державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом або конфіденційну інформацію.
 2. Довідник пропонується розмістити на WEB-сайті Міністерства оборони

України.

Пропозиції та зауваження до протоколу ві

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...