Документи
Методична скриня
Використання проблемного навчання у гуртковій роботі, як засобу підвищення інте

  Тема: Використання  проблемного навчання у гуртковій роботі, якзасобу підвищення  інтересу вихованців до технічної творчості»

Мислення зазвичай починається

 з проблеми чи запитання,

з подиву чи нерозуміння, з протиріччя                                                                                                                       С.Л.Рубінштейн

1.     Проблемне навчання ( пошукове) -  це творча діяльність дітей під час якої у них підвищується інтерес до матеріалу, що вивчається. Під час навчання встановлюється взаємовідносини між  керівникомгуртка та вихованцем.

2.     Метою проблемно - пошукового навчання  є оволодіння вихованцем  способами і прийомами творчої діяльності.

Семе проблемне навчання сприяє розвитку мислення та пізнавальної діяльності, підвищує якість знань, умінь та навичок.

Переваги проблемного навчання:

-Розвиває розумові здібності;

- Викликає цікавість до навчання;

- Сприяє  виробленню мотивів та мотивації навчально -  пізнавальної діяльності;

- Пробуджує творчі нахили;

- Виховує самостійність, активність та креативність;

- Сприяє формуванню всебічно розвинутої особистості.

       3.Структура методу проблемного вивчення матеріалу включає такі в себе такі етапи:

1. Створення проблемної ситуації;

  Проблемне вивчення матеріалу розпочинається  зі створення проблемної ситуації. Чому саме с проблемної ситуації а не з формулювання  проблеми? Якби навчання  розпочинати з проблеми, то діти не сприйняли б цю проблему як не «свою» і напевно дехто б з них подумав керівник гуртка її сформулював то нехай її і розв’язує. Таким чином виникає необхідність, яка б наблизила  проблему до дитини, такі кроки після яких дитина сприйняла б проблему як свою власну. Отже проблемна ситуація - це драбина користуючись якою можна вийти на формулювання проблеми.

 Проблемна ситуація -  це ускладнення або завдання,  яке може вивести  на формулювання проблеми.

 2. Формулювання проблеми;

Побачити проблему – це означає усвідомити питання , яке випливе з поєднання несумісних на перший погляд  інформацій. Уявна несумісність цих суперечливих інформацій і веде до виникнення питання  до формулювання проблеми. Отже,  щоб сформулювати проблему, яка випливе з даної проблемної ситуацій  необхідно чітко визначити одну і другу суперечливість,  здійснити операцію порівняння, встановити різницю чи їх тотожність і розв’язати « цей розумовий конфлікт» або проблемне запитання «Чому?», а для її остаточного формулювання необхідно всебічно і глибоко проаналізувати проблемну ситуацію.

3.     Висунення гіпотез;

Гіпотеза– це своєрідна стратегія вирішення проблеми .ЇЇ створення можливе тільки тоді коли вихованці дуже глибоко вникнуть у суть самої проблеми, усвідомлять її глибину.

4.     Перевірка висунутих гіпотез;

Перевірка висунутих гіпотез передбачає залучення дітей до активної розумової діяльності.  Уході занять вихованці разом з керівником гуртка можуть висунити декілька гіпотез вирішення проблеми , то виникає потреба  сформулювати групи , які б займалися з перевірки кожної гіпотези.

5.     Аналіз результатів перевірки гіпотез;

Керівник гуртка разом з вихованцями відбирає ту гіпотезу, яка доведення без жодної наукової помилки,  їх може бути декілька. Але якщо вони правильно доведенні то повинні  і привести до однакового результату.                            Критерії відбору гіпотез це практика. Треба намагатися одержаний результат перевірити будь - яким практичним способом. Нарешті критерієм відбору може бути авторитет і знання керівника гуртка.

 

 

6.     Висновок і узагальнення;

Як елемент методу технології не є однак остаточною ланкою в ланцюгу міркування хоч і виділяє ті знання , які отримали вихованці.

7.     Повернення до проблемної ситуації;

Остаточна крапка повернення до проблемної ситуації , коли ми повернемося до проблемної ситуації , то з погляду отриманих знань з’ясуємо , а чому власне виникла ця ситуація, і даємо їй пояснення. 

Методичні прийоми створення проблемної ситуації

- керівник гуртка підводить вихованців до протиріччя і пропонує їм самим    знайти спосіб його   вирішення;
-  зіштовхує протиріччя практичної діяльності;
-   висловлює різні точки зору на одне і те ж питання;
-  пропонує  групі  розглянути явище з різних позицій (наприклад: юриста, командира, фінансиста, педагога);
- надихає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки із ситуацій, співставляти факти;
-   ставить конкретні питання (на узагальнення, підсумок, конкретизацію, логіку розуму);
-   створює проблемну ситуацію, заохочує учнів метою її вирішення, організовує пошук рішення.

Правила організації проблемного навчання:

-  Матеріал давати   не як готові висновки , а щоб учні самі  дійшли до них шляхом логічних доказів;

- Навчання починати з повторення попередніх  знань, умінь і навичок                      ( постановкою питань, виконання робіт, повя’зених із застосуванням  необхідних умінь і навичок);

- Створення проблемної ситуації полягає  в постановці такого теоретичного або практичного завдання , під час якого учні здобувають нові знання;

- Проблемне завдання повинно відповідати розумовим можливостям учнів, тобто слід додержувати дидактичного принципу доступності;

- Нові поняття і принципи, потрібні для розв’язання  проблеми слід вводити як через розв’язання часткових проблем, які передбачають ці поняття  і принципи , та і через пояснення їх суті  педагогом;

        - Направляти хід розв’язання проблеми через дій учнів і забезпечення необхідними джерелами інформації;

     -Керувати ходом аналізу результатів,  допомагати учням систематизувати у узагальнювати знання;

  - Здобутий результат у вигляді теоретичних положень закріпити практичними діями і навпаки

Отже, використання проблемних ситуацій на заняттях дає змогу:                  - активізувати пізнавальну діяльність;

- підвищити рівень мотивації;

 - розвинути вміння самостійно і творчо мислити та   застосовувати здобуті знання у практичній діяльності;

   - пожвавити мовленнєву активність;

- забезпечити міцність набутих знань та вмінь.

 ЦІННІСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ.

Отримання новихзнань , а  не в готовій формі , а внаслідок розумової праці та власними відкриттями, продуктом розумової діяльності

 

Останні НОВИНИ

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»