Програми
Робочі програми КЗ
Програми центру збірник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

наказ Департаменту освіти і науки, Херсонської обласної державної адміністрації

 

від ___________ 201_ року№__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2015


 

Обговорено

на засіданні педагогічної ради  

КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» ХОР 

(протокол № 3 від 28.08.2015р.)

 

 

 

 

Обговорено

на засіданні методичноїради  

КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» ХОР 

(протокол № 4 від 20.08.2015р.)

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Сєлівестров І.А., кандидат технічних наук, декан факультету машинобудування Херсонського науково-технічного університету

 

Сидоренко О.В., завідувач методичного відділу комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Зміст

 

Вступ....................................................................................................

 

 

 

Навчальна програма з початкового технічного моделювання.............

 

Навчальна програма «Юні оператори аматорської служби радіозв’язку»

 

Навчальна програма з інформатики та обчислювальної техніки……….

 

Навчальна програма з моделювання іграшок-сувенірів......................

 

Навчальна програма «Наукові дослідження у фізиці»………………......

 

Навчальна програма «Автоматизація наукового дослідження»………...

 


 

Вступ

 

У сучасних умовах розвитку позашкільної освіти особливої уваги набуває робота гуртків, клубів та творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів, які працюють за науково-технічним напрямом.

Основною метою науково-технічного напряму позашкільної освіти є формування компетентностей особистості в процесі науково-технічної творчості, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

У даному збірнику навчальних програм з науково-технічного напряму позашкільної освіти представлено програми.

Навчальні програми позашкільної освіти науково-технічного напряму    укладені на основі збірника програм (Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. – 263 с. та Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2. – 207 с.)

Використання даних програм дозволить не скорочувати мережу технічних гуртків Херсонської області, та не зменшувати контингент дітей, охоплених позашкільною роботою за відсутності достатнього фінансування позашкільної освіти в цілому.


 

Навчальна програма

з початкового технічного моделювання

 

Початковий та основний рівні

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Актуальність навчальної програми з початкового технічного моделювання пов’язана з необхідністю залучення дітей до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процесом опанування певної системи початкових технічних та технологічних знань, вмінь і навичок.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років).

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості засобами початкового технічного моделювання.

Основними завданнями навчальної програми з початкового технічного моделювання є набуття учнями наступних компетентностей:

 пізнавальна– засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей.

Програма передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів впродовж трьох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

початковий рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

початковий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Навчальна програма побудована лінійним способом: навчальний матеріал викладається систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

 Програма орієнтована на формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу; включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

 Важлива роль надається графічній підготовці, вихованню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

 На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

 На заняттях гуртка використовуються такі методи навчання, як навчально-пізнавальні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні), творчі та проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові, ігри-змагання та інші.

 Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

 Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, а саме: при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі в вікторинах, змаганнях і підсумкових виставках.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

 

Початковий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Поняття про матеріали,  інструменти та приладдя

1

9

10

3.

Графічні знання та вміння

3

12

15

4.

Технічні та конструкторсько-технологічні поняття

2

8

10

5.

Конструювання з плоских деталей

2

18

20

6.

Геометричні поняття

2

18

20

7.

Виготовлення найпростіших моделей та макетів технічних об’єктів з об’ємних деталей

 

2

 

25

 

27

8.

Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей

2

21

24

9.

Елементи електротехніки

2

15

18

10.

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

2

20

22

11.

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки

10

-

10

12.

Підсумок

2

-

2

 

Разом

31

149

180

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях.

Практична частина. Ігри, конкурси, вікторини.

 

2.     Матеріали, інструменти та приладдя (10 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про матеріали, які використовуються на заняттях гуртка. Їх перелік і призначення (папір, картон, тканина, деревина, жерсть, фольга, дріт, пінопласт, пластилін, природні матеріали).

Ознайомлення з інструментами ручної праці (молоток, обценьки, пилка, плоскогубці та ін.), приладдям (струбцина, ковадло, лещата та ін.). Їх призначення. Способи і прийоми роботи з ними. Правила санітарії, гігієни, безпечної роботи з інструментами. Організація робочого місця. Екскурсія до майстерні.

Елементарні поняття про фанеру, її виробництво, застосування, властивості. Технологія обробки фанери, випилювання лобзиком. Обладнання робочого місця для випилювання.

Копіювання малюнків. Раціональне використання матеріалів. Інструменти й приладдя для випилювання з фанери, їх призначення і правила користування ними. Способи та прийоми випилювання і з’єднання деталей із фанери. Декорування готових виробів.

Поняття про випалювання. Електровипалювач, його будова. Основні прийоми випалювання. Правила техніки безпеки під час випалювання.

Практична частина. Вправи на випилювання за внутрішнім і зовнішнім контуром. Випилювання силуетів тварин. Виготовлення сувенірів, прикрашених випалюванням.

 

3.Графічні знання та вміння (15 год.)

Теоретична частина. Закріплення й розширення знань про креслярські інструменти та приладдя (лінійка, косинець, циркуль, олівець, креслярська учнівська дошка). Їх призначення, правила користування і правила безпечної роботи.

Параметри геометричних фігур: круг, коло, радіус, діаметр. Ділення кола на 2,4,5,6 і 12 частин. Паралельні та перпендикулярні лінії.

Умовні позначення на графічному зображенні лінії невидимого контуру, розмірної лінії, осьової лінії, діаметра і радіуса кола.

Поняття про ескіз. Виконання ескізу плоскої деталі.

Збільшення та зменшення зображень плоских деталей за допомогою клітинок.

Практична частина. Проведення дослідів із визначення діаметра та центра кола. Виготовлення дзиги. Проведення дослідів з дзигою. Виготовлення поробок із використанням деталей круглої форми (годинник, ліхтарик, рухома поробка «Теремок»). Виготовлення за ескізами нескладних моделей технічних об’єктів (будинок, автомобіль, пароплав та ін.).

 

4.Технічні та конструкторсько-технологічні поняття (10 год.)

 Теоретична частина. Розширення понять про технологічні процеси в побуті й на виробництві. Поглиблення знань про властивості і використання різноманітних матеріалів. Природні та штучні матеріали. Розширення знань і початкових понять про робочі інструменти і приладдя в побуті та на виробництві.

Знайомство з трудовою діяльністю дорослих, робочими професіями (слюсар, токар, монтажник, столяр та ін.).

Елементарні поняття про роботу конструкторів. Види конструкторської діяльності (розумова, графічна, практична). Основні етапи процесу конструювання.

Закріплення понять про основні види розмітки. Прийоми розмічання деталі прямокутної форми. Розмічання та вимірювання за допомогою циркуля.

Практична частина. Досліди й спостереження з визначення та порівняння властивостей природних і штучних матеріалів.

Виготовлення пізнавальних технічних і дидактичних ігор (технічне лото, «Світлофор», «Телевізор», «Комп’ютер» та ін.).

Виготовлення моделей нескладних технічних об’єктів за власним задумом із використанням основних етапів конструювання.

 

5.     Конструювання з плоских деталей (20 год.)

Теоретична частина. Закріплення та розширення понять про види з’єднань плоских деталей між собою. Способи і прийоми виготовлення з картону та фанери поробок із нерухомими й рухомими плоскими деталями.

Практична частина. Виготовлення поробок із використанням щілинного замка (літак, вертоліт, полички, лялькові меблі та ін.), шарнірних з’єднань, важільних механізмів (робот, ведмідь-пастух, самоскид тощо), з рухомими тягами (ведмедики-ковалі, зайченя, гімнаст та ін.), іграшок на нитковій тязі (персонажі казок і мультфільмів «Три ведмеді», «Кіт у чоботях», «Пригоди Буратіно» тощо).

 

6.     Геометричні поняття (20 год.)

Теоретична частина. Початкові поняття про геометричні тіла (призма, куб, куля, циліндр, конус). Елементи геометричних тіл (грань, ребро, вершина, основа, бокова поверхня).

Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами.

Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об’єктів із формою геометричних тіл.

Елементарні поняття про розгортки найпростіших геометричних тіл, прийоми їх побудови, вирізування, склеювання. Способи та прийоми виготовлення поробок на основі простих геометричних тіл.

Практична частина. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (кіт, миша, зайченя та ін.) і власним задумом.

Виготовлення підставок для олівців на основі розгорток циліндрів і призм з основою різної форми (коло, трикутник, квадрат, шестикутник).

 

7.     Виготовлення найпростіших моделей та макетів технічних

об’єктів з об’ємних деталей (27 год.)

Теоретична частина. Елементарні уявлення про транспортну, будівельну, сільськогосподарську техніку, інші технічні об’єкти. Їх призначення і будова.

Загальні принципи та основні способи і прийоми виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки з об’ємних деталей.

Практична частина. Виготовлення на основі розгорток конуса та циліндра моделей літаків, ракет, космічних апаратів.

Виготовлення з використанням розгорток найпростіших геометричних тіл моделей легкового та вантажного автомобілів, автокрана, потягу, трактора, ескаватора, баржі, катера, башти. Оздоблення моделей за власним задумом.

 

 

8.     Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей

(24 год.)

Теоретична частина. Елементарні уявлення про літальні апарати, важчі за повітря. Історія повітроплавання. Паперові літаючі моделі (літаюче крило, парашут, повітряний змій, планер, літак). Поняття про підйомну силу. Поняття про центровку моделі. Планер, його основні частини (фюзеляж, крила, стабілізатор, кіль). Порядок складання моделі планера. Регулювання і запуск моделі.

Поняття про реактивний рух та основи польоту ракети. Основні частини ракети: корпус, головна частина, стабілізатори.

Історія мореплавства. Поняття про обтічні форми в техніці та тваринному світі. Будова найпростішого вітрильника (ніс, корма, борт, щогла, вітрило).

Практична частина. Проведення дослідів із плоскою пластиною, яка рухається в повітрі. Виготовлення найпростіших повітряних зміїв. Спостереження за падінням різноманітних предметів, досліди з встановлення центра ваги літаючої моделі. Виготовлення вертушки, бумеранга, парашута, літаючого крила, найпростіших моделей планерів, літаків.

Регулювання і запуск моделей.

Спостереження за реактивним рухом (дослід із повітряною кулькою).

Виготовлення моделі ракети. Запуски.

Проведення дослідів з визначення плавучості різних матеріалів, вплив ваги і форми предметів на їх плавучість.

Конструювання за власним задумом моделей човнів із паперу, пінопласту, деревини, інших матеріалів.

 

9.     Елементи електротехніки (18 год.)

Теоретична частина. Елементарні уявлення про електричну енергію, електричні явища в природі, використання електроенергії в побуті та на виробництві.

Поняття про найпростіше електричне коло, джерела електричної енергії, які використовуються на заняттях гуртка (гальванічні елементи і батареї).

Поняття про провідники та ізолятори. Вимикачі, перемикачі, їх призначення.

Правила й прийоми складання електричного кола. Поняття про монтажні та принципові електричні схеми. Умовне позначення основних елементів електричного кола (джерела струму, провідників, вимикача, споживача, лампочки). Техніка безпеки під час електромоделювання.

Практична частина. Спостереження за електричними явищами. Проведення дослідів зі смужками паперу. Складання найпростішого електричного кола. Робота з електроконструктором. Досліди з виявлення ізоляторів і провідників.

Виготовлення іграшок та моделей технічних об’єктів із використанням найпростішого електричного кола («НЛО», «Диво-піч», «Маяк» та ін.).

 

 

10.            Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

(22 год.)

Теоретична частина. Способи і прийоми виготовлення та оздоблення до свят сувенірів, подарунків, вітальних листівок, інших атрибутів свят із різних матеріалів (паперу, картону, тонкої фанери, дроту, фольги, пластмаси, тканини, природних матеріалів тощо). Традиції святкування Нового року, Різдва, Великодня та інших свят.

Елементи художнього оформлення виробів.

Практична частина. Виготовлення новорічних прикрас, карнавальних масок, подарунків, віконних картинок, вітальних листівок, писанок, інших сувенірів за зразком і власним задумом.

 

11.            Екскурсії, конкурси, свята, виставки (10 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Участь у конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

 

12.            Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

−       назви і призначення найпоширеніших технічних об’єктів та інструментів ручної праці;

−       прийоми і правила користування інструментами ручної праці;

−       інструменти і приладдя для випилювання, їх призначення, правила користування ними, способи та прийоми випилювання;

−       початкові поняття про геометричні тіла;

−       основні лінії креслення та умовні позначення, які використовуються в графічних зображеннях;

−       способи розмічання деталей на різних матеріалах;

−       способи та прийоми виготовлення виробів на основі простих геометричних тіл;

−       способи використання шаблонів, трафаретів;

−       елементарні уявлення про електричну енергію та електричні явища;

−       техніку безпеки під час електромоделювання.

 

 Вихованці мають вміти:

−        виокремлювати загальні та індивідуальні ознаки предметів і технічних об’єктів;

−        визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються, правильно вимовляти їх назви;

−        виготовляти за ескізами нескладні моделі технічних об’єктів;

−        виготовляти поробки з різним з’єднанням деталей (рухомі та нерухомі);

−        випилювати силуети тварин, виготовляти сувеніри, які прикрашені випалюванням.

 

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння початковими технічними і технологічними знаннями;

практична – формування початкової графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів;

творча – набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, розвиток конструкторських здібностей;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість.

 

 

Навчальна програма

«юнІ операторИ аматорської служби радіозв’язку»

Основний рівень 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Радіоаматорство – технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою і характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у відведених для цієї мети діапазонах радіочастот коротких та ультракоротких хвиль, швидкісний прийом і передача радіограм, спортивне радіопеленгування, конструювання та випробування різної радіоелектронної апаратури, антен. Різноманітна дослідницька та експериментальна робота, участь в змаганнях.

Залучення дітей та молодідо занять радіоаматорством є одним із шляхів задоволення особистісних потреб підростаючого покоління, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, організація допрофесійної підготовки, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

Зміст навчальної програми спрямований на теоретичне навчання, практичну роботу на радіостанції в короткохвильових й ультракороткохвильових діапазонах, використання комп'ютерної техніки в радіозв’язку, участь у спортивних змаганнях та інших масових заходах.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю і складена з урахуванням тісного зв'язку з навчальними предметами, що вивчаються в загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладах: географія, фізика, математика, інформатика, українська, російська та англійська мови, креслення, електрорадіотехніка тощо.

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору в гуртках основного (2 роки) та вищого рівнів.

                   Основноюметою навчальної програми є: оволодіння учнями базовими знаннями і набуття основних навичок в аматорському радіозв’язку, вивчення азбуки Морзе, основ радіоконструювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

                   Основним принципом є добровільність участі в діяльності «Операторів аматорської служби радіозв’язку».

Кількісний склад навчальної групи слід формувати, керуючись вимогами відповідних нормативних документів та Положення про позашкільний навчальний заклад, а також враховувати специфіку роботи на радіостанції та правила техніки безпеки. Вікова категорія вихованців – від 10 до 18 років.

Для підвищення операторської майстерності вихованець має відпрацювати на радіостанції не менше однієї години на тиждень.

Кількість годин:

основний рівень(1-й рік навчання) – 144 год (4 год/тиждень);

                                      (2-й рік навчання) – 216 год (6 год/тиждень);

         Курс навчання основного рівня базується на основі знань, які необхідні для початку роботи; серії практичних занять для закріплення та поглиблення  отриманих знань і виявлення додаткових питань; повторення теорії паралельно з практикою в індивідуальних варіантах.

         До гуртків вищого рівня зараховуються учні, знання та вміння яких відповідають вимогам навчальної програми гуртків основного рівнів, мають відповідні результати, виявили бажання підвищити рівень знань, своєї майстерності, отримати додаткову освіту. Програмою передбачено залучення учнів до науково-дослідницької роботи та сприяння у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а також активну участь учнів у масових заходах, що проводяться в Україні та в країнах близького та далекого зарубіжжя.

           Практичні заняття включають роботу в ефірі на радіостанції, підвищення майстерності прийому та передачі азбуки Морзе, розробку, монтаж, перевірку та налагодження схем радіоелектронних пристроїв, які розробляються та виготовляються гуртківцями.

В теплу пору року частину занять рекомендовано проводити в польових умовах. У літній та канікулярний час проводити роботу з вихованцями з використанням різних організаційних форм – тренування, змагання, екскурсії, збори, конкурси, експедиції, а також організовувати профільні табори, профільні зміни, навчально-тренувальні збори тощо.

                   Основні завдання роботи гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:

-         пізнавальної,що передбачає оволодіння базовими знаннями з радіотехніки та радіоелектроніки, основами аматорського і професійного радіозв'язку, поглиблення теоретичних знань з базових навчальних дисциплін;

-         практичної, що передбачає  формування технічних і технологічних вмінь і навичок у роботі з приладами, матеріалами та інструментами в обсязі, достатньому для самостійного макетування, конструювання та монтажу радіосхем електронних пристроїв, широкого використання елементної бази; оволодіння технікою ведення радіозв'язку телефоном і телеграфом, швидкісної радіотелеграфії, користування персональним комп'ютером;

-         творчої, спрямованої на розвиток потреби у творчій самореалізації та в духовному самовдосконаленні; розвиток системного й логічного мислення,конструкторських здібностей, пам’яті, уяви, фантазії, координації рухів, здатності проявляти творчу ініціативу; творчого підходу до праці, волі у подоланні труднощів, здібностей, талантів, обдарувань у галузі аматорського радіозв’язку, духовне та інтелектуальне удосконалення;

-         комунікативної, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного вирішення проблем, лідерських якостей та оволодіння навичками спільної діяльності в малих групах;

-         соціальної,спрямованої на розвиток у вихованців трудової культури, моральних й духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації; формування доброзичливості, наполегливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до праці, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури, традицій аматорського радіозв’язку.

 

Методами опрацювання навчального матеріалу є:

-         пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація наочного навчання, коментар, організація сприймання, стимулювання оцінної діяльності вихованців, спостереження);

-         репродуктивні (відтворювальні вправи);

-         частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога);

-         пошукові (самостійний підбір матеріалів для виробів, обговорення конструктивних рішень, вибір власного варіанту виконання роботи);

-         дослідницький (пошук матеріалів для виробів, інформації для повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження);

-         практичні (пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні завдання);

-         інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективну творчу діяльність);

-         педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання).

         Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання.

            На основному рівні – застосовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, робота на радіостанції, розробка і виконання самостійних робіт), опрацювання літературних джерел, участь в масових заходах.

         На вищому рівні – колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття, робота з науковою літературою в бібліотеках, науково-пошукові експедиції, участь у масових заходах тощо.

            Загальними принципамиорганізації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

Формами контролюза результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, виконання контрольних завдань, участь в масових заходах.

Із метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 №651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки  №1123 (z1322-08) від 10.12.2008) становить від одного до п’яти учнів.

         Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності, в установленому порядку, керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), а також самостійно обирати один або кілька напрямів роботи гуртків основного та вищого рівнів, враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами.

 

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

2

3

2.

Азбука Морзе

9

37

46

3.

Радіоаматорські коди

1

2

3

4.

Загальні відомості

про короткохвильове радіоаматорство

1

2

3

5.

Класифікація аматорських радіостанцій

1

2

3

6.

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій

2

13

15

7.

Апаратура для радіозв’язку

1

2

3

8.

Робота на радіостанції

5

52

57

9.

Комп’ютер та радіоаматорство 

2

13

15

10.

Підсумок

3

-

3

         Разом

23

121

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпекипри роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Організаційні питання.

Практична частина.Відпрацювання способів надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

 

2. Азбука Морзе (46 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку системи кодування символів. Азбука Морзе. Навчальне обладнання. Робоче місце оператора. Принципи будови та мелодії знаків азбуки Морзе. Положення рук та корпуса при прийомі й передачі радіограм. Призначення та будова телеграфного ключа та головних телефонів.

Практична частина.Вивчення знаків азбуки Морзе на прийом. Порядок запису знаків у радіограмі. Відпрацювання передачі на механічному ключі. Прийом та передача буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю. Прийом смислового тексту. Робота з комп’ютерними програмами з вивчення азбуки Морзе.

 

3. Радіоаматорські коди (3 год.)

Теоретична частина. Походження радіоаматорських кодів. Найпоширеніші коди. Q коди.

Практична частина.Вивчення кодових фраз BAND, BOX, DX, GMT, MSK, OK, RST, SK, TEST, QRZ, QRM, QRN, QRT, QSB, QSO, QSL, QSY, QTH, QRX, QRP, 73, 88 та інших найбільш вживаних кодів при проведенні радіозв’язку телефоном.

 

4. Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство (3 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про позивні сигнали радіоаматорських станцій. Радіоаматорська карта світу. Види модуляції. Радіолюбительські діапазони. QSL картка. Облік часу проведенного зв'язку.

Практична частина.Робота з короткохвильовим приймачем. Настроювання приймача на сигнали радіоаматорських станцій. Правила заповнення QSL картки, апаратного журналу.

 

5. Класифікація аматорських радіостанцій (3 год.)

Теоретична частина.Категорії радіоаматорськихстанцій. Індивідуальні та колективні аматорські радіостанції, їх позивні сигнали. Позивні сигнали індивідуальних радіостанцій першої категорії. Спеціальні позивні сигнали.

Практична частина.Запис позивних радіостанцій з ефіру. Визначення за позивним сигналом індивідуальних та колективних радіостанцій.

 

6. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (15 год.)

Теоретична частина.Радіоаматор-спостерігач. Робота з радіоприймачем. Способи спостереження за роботою аматорськихрадіостанцій. Пошук кореспондентів. Особливості спостереження віддалених станцій та рідкісних кореспондентів.

Практична частина.Робота з радіоприймачем: зміна діапазону, використання атенюаторів, фільтрів та регулювання підсилення низьких та високих частот. Спостереження за роботою аматорськихрадіостанцій. Систематизація результатів спостереження.

 

7. Апаратура для радіозв’язку(3 год.)

Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі та передавачі. Принципи роботи та будова. Апаратура для роботи в польових умовах.

Практична частина.Знайомство з апаратурою. Призначення ручок  управління приймально-передавальної апаратури. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях радіостанції типу: «Лавина», «Карат», «Нива» та інші.

 

8. Робота на радіостанції (57 год.)

Теоретична частина.Радіозв’язок телефоном. Правила заповнення апаратного журналу. Система RST і RS(M). Дозволена потужність та використання аматорських діапазонів радіостанціями різних категорій. Регламент аматорського радіозв’язку України. Правила зв'язку на коротких хвилях. Відповідальність за порушенням правил.

Практична частина.Вивчення фонетичного алфавіту. Відпрацювання телефонного зв’язку в умовах класу. Формування навичок проведення радіозв’язку телефоном на малопотужних радіостанціях типу: «Лавина», «Карат», «Нива» та інші. Робота на радіостанції. Підготовка до участі в очних та заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях.

 

9. Комп’ютер та радіоаматорство(15 год.)

Теоретична частина.Історія розвитку обчислювальної техніки. Комп’ютери в житті людини. Будова та призначення основних елементів ПК. Допоміжні пристрої ПК. Операційна система Microsoft Windows. Текстовий редактор Word. Програма для ведення апаратного журналу.

Практична частина.Робота з текстовими документами в редакторі Word. Робота з комп’ютерною програмою для ведення апаратного журналу – MIX  та програмою з вивчення азбуки Морзе – APAK-CWL.

 

10. Підсумок (3 год.)

Підбиття підсумків.

 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

  Вихованці мають знати і розуміти:

-         історію розвитку системи кодування символів;

-         принципи будови та мелодії знаків азбуки Морзе;

-         знаки азбуки Морзе та порядок їх запису в радіограмі;

-         походження радіоаматорських кодів, Q коди;

-         види модуляції;

-         радіоаматорські діапазони;

-         категорії аматорських радіостанцій, їх позивні сигнали;

-         способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

-         загальні принципи роботи та будову короткохвильових радіоприймачів та передавачів;

-         регламент аматорського радіозв’язку України;

-         фонетичний алфавіт;

-         операційну систему Microsoft Windows, текстовий редактор Word;

-         правила техніки безпеки;

-         способи надання першої медичної допомоги.

 

 

  Вихованці мають вміти та застосовувати:

-         працювати на механічному ключі;

-         використовувати кодові фрази при проведенні радіозв’язку телефоном;

-         записувати позивні радіостанцій з ефіру;

-         визначати за позивним сигналом індивідуальні та колективні радіостанції;.

-         працювати з текстовими документами в редакторі Word;

-         використовувати комп’ютерні програми для ведення апаратного журналу та вивчення азбуки Морзе;

-         дотримуватися правил заповнення QSL картки, апаратного журналу;

-         дотримуватися правил техніки безпеки;

-         надавати долікарську допомогу.

 

  Вихованці мають набути досвід:

-         прийому та передачі буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю;

-         прийому смислового тексту;

-         роботи з короткохвильовим приймачем;

-         спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

-         розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в польових умовах;

-         роботи на радіостанції.

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Прийом та передача

азбуки Морзе

3

27

30

3.

Радіоаматорські коди

3

6

9

4.

Короткохвильове радіоаматорство

3

12

15

5.

Поширення радіохвиль

3

12

15

6.

Апаратура для радіозв’язку

3

12

15

7.

Робота на радіостанції 

6

60

66

8.

Англійська мова

для роботи в ефірі

3

24

27

9.

Інформаційно-комунікаційні технології  і радіозв’язок

3

12

15

10.

Змагання радіоаматорів

3

15

18

11.

Підсумок

3

-

3

          Разом

36

180

216

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (3 год.)

План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі.

Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Організаційні питання.

 

2. Прийом та передача азбуки Морзе (30год.)

         Теоретична частина. Техніканарощування швидкості прийому азбуки Морзе.

     Практична частина. Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину. Нарощування швидкості передачі на механічному ключі. Нарощування швидкості передачі на електронному ключі.      

 

3. Радіоаматорські коди (9 год.)

         Теоретична частина. Радіоаматорський код – основа оперативної роботи в ефірі. Найпоширеніші кодові сполучення. Q коди.

         Практична частина.Вивчення кодових фраз. Відпрацювання навичок прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції.

 

4. Короткохвильове радіоаматорство (15 год.)

Теоретична частина.Радіоаматорські дипломи. Етика короткохвильовика. Радіоаматорська аварійна служба. Радіоаматорські організації України. Радіоаматорські ретранслятори. Перспективи радіоаматорства.

         Практична частина.Експериментальна робота з апаратурою – налаштування робочого місця оператора в заочних змаганнях, проведення зв'язку. Участь у роботі "круглих столів" радіоаматорів. Робота через репітер. Систематизація результатів експериментальної роботи.

 

5. Поширення радіохвиль (15 год.)

         Теоретична частина. Електромагнітні коливання. Частота, період, довжина хвилі, швидкість поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль. Просторове та поверхневе поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові i сезонні зміни поширення радіохвиль. Сонячна активність та її зв'язок з поширенням радіохвиль. Максимально застосовна частота для здійснення радіозв’язку.

         Практична частина.Спостереження за роботою  аматорських радіостанцій. Знайомство з призначенням автоматичних регулювань підсилення сигналу та користування ними.

 

6. Апаратура для радіозв’язку(15 год.)

         Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі. Поняття про діапазони, чутливість, селективність приймача, коефіцієнт шуму. Передавачі коротких хвиль та їх параметри. Трансивери. Підсилювачі  потужності коротких хвиль. Апаратура для роботи в польових умовах. Апаратура ультракоротких хвиль. Антени коротких та ультракоротких хвиль, антенні підсилювачі та підсилювачі потужності. Допоміжне обладнання. Електроживлення апаратури.

         Практична частина.Робота на радіостанції – ознайомлення з технічними характеристиками трансиверів серії SW, ICOM, KENWOOD, саморобної і промислової апаратури. Підготовка апаратури до роботи в польових умовах. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях.

 

7. Робота на радіостанції (66 год.)

         Теоретична частина. Очні та заочні змагання з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях. Робота на радіостанції в радіоаматорських змаганнях. Використання радіоаматорського зв'язку в аварійних ситуаціях.

Практична частина.Підготовка  та профілактичне обслуговування апаратури радіостанції. Вивчення на практиці окремих положень Регламенту аматорського радіозв’язку України. Робота на радіостанції, проведення зв’язків різної потужності та видами випромінювання Аналіз та систематизація проведених радіозв’язків за допомогою комп’ютерних програм.

 

8. Англійська мова для роботи в ефірі(27 год.)

         Теоретична частина. Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Цифри i числа. Порядкові числівники. Роки, час, RS оцінка сигналу. Типовий зв’язок.

         Практична частина.Вивчення фонетичного алфавіту. Вправиу вимові окремих звуків та фраз. Поповнення словникового запасу. Спостереження за роботою англомовних радіостанцій. Запис позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанцій. Відпрацювання зв’язку в умовах класу.

 

9. Інформаційно-комунікаційні технології і радіозв’язок (15 год.)

Теоретична частина.Вивчення та практична робота з програмами пакету MS Office, MS Excel, MS Word. Використання комп’ютерної техніки у радіоаматорському зв’язку. Internet-технології.

         Практична частина.Робота з комп’ютерними програмами MorseRunner, TRLOG, DXATLAS, RUFZXPтощо. Робота з радіоаматорськими сайтами. Виконання вправ зоформлення звітів змагань. Складання електронних таблиць Excel. Складання та редагування документів в редакторі Word.

 

10. Змагання радіоаматорів (18 год.)

         Теоретична частина. Підготовка спортсменів до змагань. Положення і правила проведення змагань. Правила оформлення звіту про участь у змаганнях. Суддівство змагань. Спортивні звання і розряди, умови їх виконання.

         Практична частина.Тренування з проведення зв’язків у короткохвильових змаганнях. Участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях. Оформлення звіту про участь у змаганнях. Вивчення норм та вимог єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ).

 

11. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків.

 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Вихованці мають знати і розуміти:

-         найпоширеніші кодові сполучення, Q коди;

-         етику короткохвильовика;

-         основні властивості електромагнітних хвиль, їх фізичні та технічні характеристики;

-         максимально застосовну частоту для здійснення радіозв’язку;

-         короткохвильову та ультракороткохвильову апаратуру;

-         регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях;

-         правила техніки безпеки;

-         способи надання першої медичної допомоги.

 

Вихованці мають вміти та застосовувати:

-         приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину;

-         систематизувати результати експериментальної роботи;

-         спостерігати за роботою віддалених радіостанцій в різний час доби та пору року, в тому числі англомовних радіостанцій;

-         користуватися автоматичними регулюваннями підсилення сигналу;

-         готувати апаратуру до роботи в польових умовах;

-         англійську мову в радіоаматорському зв’язку;

-         дотримуватися правил техніки безпеки;

-         надавати долікарську допомогу.

 

Вихованці мають набути досвід:

-         роботи на електронному ключі;

-         прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції;

-         проведення зв’язку через радіоаматорські репітери;

-         розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях;

-         роботи на радіостанції та участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях;

-         запису позивних, імен операторів, місця знаходження англомовних радіостанцій.

 

 

Навчальна програма

з моделювання іграшок-сувенірів

 

Основний рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Моделювання іграшок-сувенірів – це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої діяльності.

Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 7 до 14 років.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;

практична – вироблення трудових вмінь, навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-сувенірів;

творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), доброзичливості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.

Програма передбачає 2 роки навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, каталогів, фільмів; бесіди з переглядом і аналізом зразків сувенірів.

На заняттях основний час відводиться практичній роботі. До неї входить виготовлення моделей іграшок по шаблону, розробка нових конструкцій, розкрій тканини, пошиття (плетіння) й оздоблення виробів.

Під час навчання вихованці поступово опановують різноманітні техніки виготовлення іграшок. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі раніше одержаних відомостей.

На першому році навчання діти ознайомлюються з іграшкою як одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різними матеріалами й інструментами. У процесі навчання вони набувають практичних навичок у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі та розкрою матеріалів, пошитті й оздобленні іграшок. Вивчають правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами й інструментами.

На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складними технологіями виготовлення іграшок-сувенірів. Тому вони не тільки закріплюють набуті навички та вміння, а й здобувають нові. Гуртківці самостійно працюють із кресленнями, виготовляють об’ємні іграшки, опановують елементи конструювання лялькового одягу.

Весь навчальний процес має творчий і виховний характер. Діти вчаться проектувати та створювати свої іграшки та вироби для практичного вжитку: оформлення житлових кімнат, закладу тощо.

Працюючи над колективними завданнями, вихованці виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу; діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує у дітей дружні взаємовідносини, почуття взаємодопомоги.

Робота в гуртку тісно пов’язана з народним мистецтвом, тому учні під час навчання знайомляться з історією української іграшки, відомими народними промислами, такими як вишивка, бісероплетіння, писанкарство.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних галузей  знань: креслення, технології, історії, що суттєво доповнює варіативну частину шкільної програми з трудового навчання. Заняття в гуртку відкривають широкі можливості для професійної орієнтації учнів.

З метою естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зустрічі з народними майстрами.

Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях необхідно використовувати дидактичний матеріал: яскраві плакати із зображенням іграшок і кресленнями до них, зразки іграшок, різноманітні ілюстративні матеріали, вироби народних майстрів.

Контроль за засвоєнням гуртківцями даної програми здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з урахуванням результатів участі в конкурсах і виставках різних рівнів.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.


Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Іграшки з бісеру

2

8

10

3.

Іграшки з тканини

1

5

6

4.

Художня аплікація з тканини

2

18

20

5.

М’яка іграшка

4

18

22

6.

Національна лялька

5

37

42

7.

Писанковий розпис

1

9

10

8.

В’язання сувенірів на спицях

2

18

20

9.

Суспільно корисна робота

-

12

12

10.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

10

-

10

11.

Підсумок

2

-

2

 

Разом

31

149

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.                Вступ (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Інструменти, матеріали та прилади, необхідні для роботи. Правила поведінки в колективі. Правила техніки безпеки на заняттях.

 

2.                Іграшки з бісеру (10год.)

Теоретична частина. Технологія виготовлення об’ємних іграшок з бісеру. Добір матеріалів. Умовні позначення. Підготовка шаблонів, каркасів для іграшок-сувенірів. Викроювання деталей. Послідовність з’єднання деталей іграшки.

Виготовлення дрібних деталей. Підбір бісеру за розміром і кольором. Техніка безпечної роботи з інструментами.

Практична частина. Виготовлення об’ємних іграшок з бісеру.

 

3.                Іграшки з тканини (6 год.)

Теоретична частина. Поняття про виготовлення іграшок із тканини на швейній машині. Підготовка машини до роботи: підбір і установка машинних голок, регулювання натягування ниток, намотування ниток на шпульку.

Техніка безпеки, санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи на швейній машині: робоча поза, освітлення та ін. Машинні шви, їх виконання.

Практична частина. Робота на швейній машині. Підготовка машини до роботи. Виконання машинних швів: зшивного, запошивного, настрочного.

 

4.                Художня аплікація з тканини (20год.)

Теоретична частина. Аплікація з тканини, її види. Підбір тканини за фактурою і кольором. Композиція та оздоблювальні елементи. Розробка ескізу. Виготовлення шаблонів. Перенесення малюнка на тканину. Розкрій деталей аплікації. З’єднання та наклеювання деталей на підоснову.

Печворк, види й технологія виготовлення. Сувеніри з клаптиків міцних тканин, драпу, шкіри.

Практична частина. Виготовлення картин-панно, декоративних сумок, килимів.

 

5.                М’яка іграшка (22год.)

Теоретична частина. Поняття про м’які іграшки з різноманітних матеріалів. Текстильні матеріали та правила їх комбінування при виготовленні об’ємних іграшок.

Технологія виготовлення іграшки. Підготовка шаблонів і розкрій деталей іграшки. Поєднання ручних і машинних робіт. Використання каркасів при виготовленні м’якої іграшки, їх види. Матеріали для набивання іграшки. Правила набивання деталей іграшки.

Фурнітура та її виготовлення. Оформлення іграшки згідно з ескізом.

 Практична частина. Виготовлення м’яких іграшок із різноманітних матеріалів.

 

6.                Національна лялька (42 год.)

Теоретична частина. Національна лялька із текстильних матеріалів. Виготовлення ляльки та регіональні особливості її оформлення. Поняття про український народний костюм, його елементи, вишивка. Елементи конструювання одягу для ляльок. Виготовлення сукні. Оздоблення одягу.

Практична частина. Виготовлення ляльки. Креслення деталей ляльки, розкрій та зшивання деталей. Виготовлення волосся. Оформлення обличчя ляльки.

Виготовлення українського народного костюму для національної ляльки. Обмірювання ляльки, побудова найпростіших викрійок одягу на неї. Пошиття лялькового одягу. Виготовлення українського костюму (сорочка плахта, віночок).

 

7.                Писанковий розпис (10 год.)

Теоретична частина. Історичні дані про виникнення писанкового розпису в Україні. Основи символіки та композиції.

Технологія розпису писанок на основі геометричних і рослинних орнаментів. Матеріали, інструменти, обладнання. Техніка безпеки.

Практична частина. Виконання писанкового розпису. Розпис писанок за композицією, характерною для свого регіону.

 

8.                В’язання сувенірів на спицях (20 год.)

Теоретична частина. В’язання на спицях. Матеріали та інструменти. Основи плетіння й обробки полотна: набір петель початкового ряду, лицьова і виворотна петлі, накиди, крайні петлі.

Поняття про зразок. Ажурне та декоративне в’язання. Розрахунок петель. Умовні позначення на схемах.

Практична частина. Виготовлення в’язаних сувенірів на спицях.

 

 

9.                Суспільно корисна робота (12 год.)

Виготовлення іграшок для ярмарків, виставок, дитячого будинку.

 

10.            Екскурсії, конкурси, свята, виставки (10 год.)

Екскурсії, конкурси, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

 

11.            Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

-         українські національні традиції, національний костюм;

-         історію народної іграшки;

-         властивості різних текстильних матеріалів;

-         способи з’єднання тканини;

-         види декоративного оздоблення виробів;

-         прийоми в’язання гачком і на спицях;

-         умовні позначення на схемах;

-         правила техніки безпеки під час роботи.

 

 Вихованці мають вміти:

-         підбирати тканини за фактурою та кольоровою гамою;

-         виконувати розкрій деталей;

-         виготовляти оздоблювальні елементи;

-         добирати пряжу та гачок (спиці) для в’язання;

-         читати і записувати схеми узорів;

-         готувати швейну машину до роботи та вміти працювати на ній.

 

 У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками;

практична – вироблення вмінь та навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння різних технологій;

творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій, виховання самостійності, наполегливості, працелюбства, доброзичливості, товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі тощо.

 

 

 

 

 

               ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п

Основне обладнання

Кіл-ть, шт.

Матеріали

1.

Бісер

20 наборів

2.

Блискавки різні

20

3.

Ватин

20 м

4.

Велюр

10 м

5.

Гудзики різні

60

6.

Гумова стрічка

2 мотки

7.

Дріт (Д-1,5-2,5 мм)

40 м

8.

Калька для олівця

2 рулони

9.

Клей «Бутекс», «Момент», ПВА

10-20 банок

10.

Кольорові стрічки

5 упаковок

11.

Крейда для дошки

1 комплект

12.

Крейда для розкрою

10

13.

Моток ліски

20

14.

Набір ниток

10 комплектів

15.

Набір стеклярусу

20 комплектів

16.

Нитки «Ірис»

20 упаковок

17.

Нитки «Штопка»

20 упаковок

18.

Нитки акрилові

20 комплектів

19.

Нитки бавовняні

20 кг

20.

Нитки кольорові

60

21.

Нитки муліне

100 мотків

22.

Нитки синтетичні

20 кг

23.

Нитки швейні №30, 40

50

24.

Нитки шерстяні

20 кг

25.

Фарби для шкіри

20 наборів

26.

Обрізки шкіри натуральної

10 м

27.

Папір міліметровий

2 рулони

28.

Синтепон

20 м

29.

Синтетичний трикотаж

10 м

30.

Тасьма

5 комплектів

31.

Тканина для вишивання хрестиком (канва)

20 м

32.

Тканина льняна

20 м

33.

Фломастери

20 наборів

34.

Фурнітура різна

1 упаковка

35.

Хутро штучне

10 м

Прилади та  пристосування

1.

Гачки різних розмірів (2-5 мм)

20 комплектів

2.

Голка для бісеру

40

3.

Голка звичайна

20

4.

Голки трикотажні

20 комплектів

5.

Голки швейні

40 наборів

6.

Дошка для прасування

4

7.

Косинець класний

5

8.

Кусачки

2

9.

Лекало

20

10.

Лінійка дерев’яна 1000 мм

5

11.

Лінійка закрійника

5

12.

Лінійка масштабна

20

13.

Машинка швейна побутова з електричним приводом

5

14.

Наперсток

20

15.

Настільні лампи для швейних машин

20

16.

Ножиці «зигзаг»

2

17.

Ножиці побутові

20

18.

Ножиці швейні

20

19.

П’яльця різного діаметра

6

20.

Пензлик № 1,2,3

20

21.

Підставка під праску

6

22.

Пінцет

20

23.

Плоскогубці

2

24.

Праска електрична з терморегулятором та парозвужувачем

1

25.

Спиці різних розмірів (2-5 мм)

20 комплектів

26.

Стрічка сантиметрова

20

27.

Циркуль класний

1

28.

Шпильки в’язальні

20

29.

Шпильки швейні

1 упаковка

Друковані таблиці, плакати

1.

Види плетіння

1 комплект

2.

Вишивка бісером

1 комплект

3.

Плетіння бісером

1 комплект

4.

Зразки машинних швів

10 комплектів

5.

Зразки ручних швів

10 комплектів

6.

Схеми плетіння виробів із бісеру

20 наборів

7.

Обробка деталей в’язаних виробів

1 комплект

8.

Правила техніки безпеки

1 комплект

Картки для індивідуальної роботи

1.

Зразки в’язаних деталей та виробів

20 наборів

2.

Зразки машинних швів

10 комплектів

3.

Зразки ручних швів

10 комплектів

 

 ЛІТЕРАТУРА

1. Авксентьева О. Г. Українська іграшка / О.Г. Авксентьева, І.Д. Авдеева. – К.: Мистецтво, 1973. – 196 с.

2. Бойко, М. Подаруй ми писаночку: альбом / авт.-упоряд. М. Бойко; худ.      Б. Губаль; літ. – упоряд. Н. Бабій. – 2-е вид., доп. – Л.: Каменяр : Ґердан Графіка, 2001. – 95 с. – ISBN 5-7745-0868-4.

3. Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу /Є.Я. Борецька, П.М. Малюга. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

4.Горобець, І. Твої іграшки / І. Горобець.— К.: Веселка, 1970. – 122 с.

5. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / За заг. ред. Я. П. Запас­ка. – Львів: Афіша, 2000. – т. 1-2.

6. Кочетова С. В. Мягкая грушка. Игрушки с бисером / С.В.Кочетова.–М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 40 с. – ISBN 5-7905-1036-1.

7. Кришталева В. С. Вязание узоров крючком /В.С. Кришталева. –М.: Легпромбытиздат, 1987. – 168 с.

8. Кульська-Крішчечко М. Декоративні в’язані вироби /М.Кульська-Крышчечко. – К.: Техніка, 1985. – 136 с.

9. Максимова М. В. Азбука в’язания / М.В. Максимова. – М.: ПК «Атгач», 1992. – 56 с.

10. Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушок-сувениров: пособие для руководителей кружков общеобразовательной школы и внешкольных учреждений / О.С.Молотобарова. – М.: Просвещение, 1990. – 177 с. – ISBN 5-09-002664-5.

11. Наулко В.І. Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.Наулко, Л.А. Артюх, В.Ф. Горлечко. – К.: Либідь, 1993. – 288 с. (2-е изд.). – ISBN 5-325-00304-6.

12. Наш дом. –К.: Час, 1990. –Вып. 8.

13. Програма гуртка «Фольклорна лялька» / Укл. Л. М. Божко. –К.: Інс­титут змісту і методів навчання, 1997. – 84 с.

14. Трудове навчання: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. –К.: Шкільний світ, 2001. – 321 с.

15. Радкевич В. О. Технологія вишивки: Підручник для учнів професійних, навчально-виховних закладів, педагогічних училищ, коледжів та позашкільних установ / В.О. Радкечнч, Г.М. Пащенко; за ред. Н.Г. Нечкало. –К:. Вища школа, 1997. – 303 с.

16. Традиційне й особистісне у мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами ІV Гончарівських читань / Відп. ред. М. Селівачова. –К.: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. – 423 с.

17. Українська народна іграшка. –Львів, 1980.

18. Хазенбанк В. Сделай сам / В.Хазенбанк, Э. Хениш – Берлин: Фольк унд Биссен, 1990. – 176 с. – ISBN 3-06-282593-6.

 


ПРОГРАМА

«Наукові дослідження у фізиці»

Основний рівень

 

                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Для дітей, які займаються дослідницькою діяльністю в галузіприродничих наук, значущим є вміння ставити і розв’язувати про-блеми, пов’язані з різноманітними природними явищами, досліджувати та моделювати ці явища, перевіряти експериментально слушність отриманих результатів.

         Зміст програми «Наукові дослідження у фізиці» спрямовано нарозширення уявлень учнів про характер процесу наукового пізнання,розуміння фундаментальних закономірностей природи та технічних систем, послідовне, цілеспрямоване формування у дітей єдиноїприродничо-наукової картини світу.

         Мета курсу полягає у формуванні компетентностей особистості в процесі засвоєння знань про характер наукового процесу пізнання природи, усвідомлення цілісності та універсальності математичних, фізичних та технічних методів опису законів природи і техніки.

         Основні завдання даного курсу полягають у формуванні такихкомпетентностей:

пізнавальної: ознайомлення з основами науково-дослідницькоїдіяльності; оволодіння знаннями про основні методи наукового пізнання, необхідні для реалізації дослідницької діяльності з фізики; поглиблення знань у галузі природничих наук; формування діалектичного розуміння наукової картини світу;

практичної: формування вмінь ставити і розв’язувати проблеми; планувати та проводити дослідження, перевіряти достовірністьрезультатів досліджень; моделювати явища природи, застосовувати математичний апарат для їх опису; оволодіння методами теоріїрозв’язку винахідницьких задач, навичками роботи знауковою інформацією;

творчої: набуття досвіду власної творчої та науково-дослідни цької діяльності, навичок самореалізації; формування системного та логічного мислення; вміння знаходити зв’язок науководослідницької роботи з предметами шкільного курсу — фізикою таматематикою;

соціальної: виховання моральних якостей, творчої ініціативності; формування інтересу до науково-дослідницької роботи; розвитокпозитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, відповідальності, колективної взаємодії під час науково-дослідницької роботи, культури праці.

         Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягненьнауки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. Пропонована програма не передбачає послідовного вивчення шкільного курсу математики та фізики, розширює та поглиблює знання з цих дисциплін і може використовуватися як програма пропедевтичного та факультативного курсуабо спецкурсу.

         У гуртках навчаються учні9–11 класів, віком від 14 до 17 років. Склад навчальної групи 6–10 учнів.

Враховуючи розподіл тем програми, їх складність та значущість, на

         Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних технологій (проектної технології, технології формування творчої особистості), застосовуються інтерактивні технології та творчі,проблемно-пошукові методи навчання. Активно використовуються сучасні технічні засоби навчання.

         Залежно від педагогічної мети і завдань, послідовно заст осовуються групові та індивідуальні форми роботи: програмування та планування індивідуальної дослідницької діяльності учнів; підготовка до індивідуально-дослідницької діяльності; дослідження (теоретичні, експериментальні, комбіновані); узагальнення результатів дослідження (узагальнюючий семінар, наукова дискусія); застосування результатів досліджень; звітування дослідників (співбесіда, колективний усний звіт, захист наукової роботи, написання статті, конкурсної творчої роботи тощо).

         Оцінка рівня знань та роботи учня в гуртку складається з вербальної, тематичної та поточної, які здійснюються за такими критеріями: творчим, що визначає оригінальність, ретельність розробки ідей та швидкість і гнучкість мислення учня; якісним — оволодіння знаннями, вміннями та навичками дослідницької діяльності в галузі природничих наук.

         Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та гру-

пової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджененаказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651(зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки

України від 10.12.2008 р. № 1123).

         Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни йдоповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням  інтересів гуртківців, стану матеріальної бази закладу.

         Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядкузростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може визначити, скільки годин потрібно для опану-

вання тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступне заняття

2

 

2

2.

Основні методи розв’язування

задач з фізики

2

4

6

3.

Основні етапи розвитку

фізичної теорії

9

10

19

4.

Експериментальне

моделювання

4

15

19

5.

Складання та оформлення

наукової задачі. Генетичний

аналіз

4

16

20

6.

Алгоритм розв’язання

проблемних ситуацій

4

12

16

7.

Прийоми розвитку творчої уяви

4

12

16

8.

Закони розвитку технічних систем

4

14

18

9.

Підготовка, оформлення

та представлення науково-

дослідницької роботи

4

16

20

10.

Конкурси, екскурсії, виставки

2

4

6

11.

Підсумок

2

 

2

 

Разом

41

103

144

 

                                   ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

         Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки в навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання.

         Роль творчої особистості в розвитку земної цивілізації. Потреби суспільства у творчому підході до розв’язання проблемних ситуацій. Творчий підхід до організації і реалізації власної справи. Творчість як точна наука.

         2. Основні методи розв’язування задач з фізики (6 год)

Основні закони фізики й математики та їх значення в розвитку науки і техніки.  Основні вимоги до розв’язування задач із фізики. Аналіз тексту задачі. План розв’язування. Виконання плану, числовий розрахунок. Основні способи розв’язування задач: алгоритми, аналогії, геометричні засоби. Метод розмірностей, графічні методи. Використання складових основних одиниць в методі розмірностей.

         Практична робота. Приклади розв’язування задач із застосуванням методу розмірностей. Тренінг із розв’язування задач.

         3. Основні етапи розвитку фізичної теорії (19 год)

Механічна картина світу. Електродинамічна картина світу. Теорія відносності. Квантово-польова картина світу. Квантова електродинаміка. Суб’ядерна фізика. Три сім’ї фундаментальних частинок. Суперчастинки. Дилема часу, простору і квантів. Теорія струн — як єдина теорія часу.       Практична робота. Виконання реферативно-практичної роботи. Підготовка рефератів, доповідей, повідомлень. Пошук фізичних задач-парадоксів. Розв’язування розрахункових та експериментальних задач із курсу фізики.

 

 

         4. Експериментальне моделювання (19 год)

Експериментальне моделювання та його елементи. Правила конструювання моделей та напрямів розвитку моделі. Класифікація

напрямів розвитку моделі. Застосування експериментального моделювання до аналізу фізичних теорій. Експериментальні дослідницькі моделі як основа фізичної теорії під час вирішення наукових проблем. Вивчення фізичної теорії під час моделювання структури конкретної фізичної задачі. Узагальнення задачного підходу до вивчення фізичних теорій. Використання методу моделювання для вивчення фізичних теорій.

         Практична робота. Виконання реферативно-практичної роботи. Пошук фізичних задач, які можна розв’язувати за допомогою експериментального моделювання. Розв’язування задач із застосуванням експериментального моделювання. Моделювання структури конкретної фізичної задачі. Проведення тренінгу із застосування експериментального моделювання. Самостійне отримання висновків із конкретної фізичної теорії.

        

5. Складання та оформлення наукової задачі. Генетичний аналіз (20 год)

         Моделювання теоретичної задачі з метою перетворення її на експериментальну. Складання творчої задачі як процес конструювання дослідницького ланцюга. Поняття системи. Системний оператор. Задача Робінзона. Поняття генетичного аналізу. Генетичний аналіз технічних систем.

         Практична робота. Проведення тренінгу з перетворення теоретичної задачі на експериментальну. Складання творчої задачі. Проведення тренінгу із розв’язування задач за допомогою генетичного аналізу. Виконання реферативно-дослідницької роботи. Підготовка рефератів на основі теоретичного матеріалу, побудованого з використанням генетичного аналізу.

        

6. Алгоритм розв’язання проблемних ситуацій (16 год)

Алгоритм розв’язання протиріч. Елементи алгоритму: небажаний ефект, засіб усунення, оперативна зона й оперативний час, технічне і фізичне протиріччя, iдeaльнo-кiнцeвий результат, поняття Х-елементу.

         Практична робота. Аналіз проблемних ситуацій. Аналіз моделі

задачі. Формулювання фізичного протиріччя та ідеально-кінцевого

результату.

 

7. Прийоми розвитку творчої уяви (16 год)

Психологічна інерція. Алгоритмізовані прийоми розвитку творчої уяви. Оператор «Розмір, Вартість, Час». Прийом «перетворення реального об’єкта в ідеальний».

         Практична робота. Проведення тренінгу зі створення науково-фантастичних оповідань, об’єктів із новими властивостями та якостями.

 

 

 

8. Закони розвитку технічних систем (18 год)

Діалектика розвитку технічних систем. Закон повноти частин системи. Структура законів розвитку технічних систем. Закон енергетичної провідності системи. Закон узгодження ритміки частин системи. Мобілізація і використання речовинно-польових ресурсів.

Зміна або заміна задачі. Аналіз засобів усунення технічного протиріччя. Алгоритмізовані прийоми розвитку творчої уяви.

Практична робота. Розв’язування задач. Виконання реферативно-дослідницької роботи. Використання інформаційного фонду.

 

9. Підготовка, оформлення та представлення науково-дослідницької роботи (20 год)

Постановка задачі, планування та проведення дослідження. Визначення результатів дослідження, формулювання висновків. Основні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Основи публічного виступу.

         Практична робота. Оцінка результатів дослідження. Оформлення науково-дослідницької роботи. Підготовка до публічного захисту роботи та підготовка статей і тез до публікації. Оприлюднення рефератів та науково-дослідницьких робіт. Аналіз виступів учнів.

 

10. Конкурси, екскурсії, виставки (6 год)

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Відвідування тематичних виставок. Екскурсії до музеїв.

 

11. Підсумкове заняття (2 год)

Підсумкова науково-практична конференція учнів. Відзначення

кращих вихованців гуртка.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— правила техніки безпеки, правила санітарії та гігієни під час

роботи за комп’ютером та безпеки життєдіяльності;

сучасні методи розв’язування творчих технічних задач;

— закони розвитку технічних систем;

— основні методи розв’язування фізичних задач;

— методи постановки та розв’язування експериментальних задач.

Учні мають уміти:

— дотримуватись правил безпеки, правила санітарії та гігієни під

час роботи за комп’ютером;

— застосовувати різні методи розв’язування фізичних задач;

— визначати мету і завдання дослідження;

— висувати гіпотези;

— розробляти план дослідження;

— будувати експериментальні дослідницькі моделі;

— формулювати проблемно-пошукові питання та вирішувати їх

за допомогою евристичних методів;

— здійснювати наближені обчислення в науково-дослідницькій

роботі;

— виступати з публічним захистом отриманих результатів.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ Л І Т Е Р А Т У Р И

1. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альт-

шуллер. — М. : Сов. радио, 1979. — 184 с.

2. Альтов Г. С. И тут появился изобретатель / Г. С. Альтов. —

М. : Дет. лит., 1989. — 146 с.

3. Злотин Б. Л. Месяц под звёздами фантазии / Б. Л. Злотин,

А. В. Зусман. — Кишинёв : Лумина, 1988. — 271 с.

4. Беликов Б. С. Решение задач по физике : общие методы /

Б. С. Беликов. — М. : Высш. шк., 1986. — 255 с.

5. Білоус С. Ю. Як розвинути в учня якості дослідника / С. Ю. Бі ло-

ус. — Харків : Видавнича група «Основа», 2004. — 157 с.

6. Гершензон Е. М. Курс общей физики. Механика / Е. М. Гер-

шензон, Н. Н. Малов. — М. : Просвещение, 1987. — 304 с.

7. Зайдель А. Н. Погрешности измерений физических величин /

А. Н. Зайдель. — Л. : Наука, Ленингр. отд., 1985. — 112 с.

8. Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и прак-

тических работ по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. —

М. : АСТ Астрель ; Транзиткнига, 2005. — 240 с.

9. Каменецкий С. Е. Модели и аналогии в курсе физики сред-

ней школы / С. Е. Каменецкий, Н. А. Солодухин. — М. : Про-

свещение, 1982. — 96 с.

10. Калашников С. Г. Электричество / С. Г. Калашников. —

М. : Нау ка, 1977. — 592 с.

11. Крауфорд Ф. Волны / Ф. Крауфорд. – М. : Наука, 1984. – 511 с.

12. Кембровский Г. С. Приближенные вычисления, методы обра-

ботки результатов измерений и оценки погрешностей в фи-

зике / Г. С. Кембровский. — М. : Оракул, 1997. — 207 с.


 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«Автоматизація наукового дослідження»

Вищий рівень

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Програма «Автоматизація наукового дослідження» спрямована на всебічну підготовку обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності в галузі комп’ютерних наук. Засвоєння курсу гармонійно поєднує вивчення сучасних засобів розробки програмного забезпечення наукового дослідження з оволодінням методологією, сучасними методами та засобами його проведення.

         Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі автоматизації проведення, обробки та аналізу результатів наукових досліджень.

         Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

— пізнавальної: оволодіння сучасними засобами розробки програмного забезпечення; ознайомлення з методологією та методикою наукових досліджень, зокрема в галузі обчислювальної техніки

та програмування; формування наукового світогляду, сучасного наукового мислення;

— практичної: формування умінь і навичок виконання науково-дослідницької роботи, планування та організації обчислювального

та модельного експерименту, обробки результатів експериментальних досліджень, самостійного опрацювання наукової літератури,

відбору, аналізу, систематизації матеріалу та оформлення результатів наукової роботи;

— творчої: розвиток пошукової, винахідницької, дослідницької, творчої діяльності; технічного мислення; формування вмінь самостійного вибору методів роботи, напряму наукового дослідження; вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, нестандартно вирішувати складні наукові завдання;

— соціальної: формування стійкого інтересу до наукової діяльності, творчої ініціативи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності, вміння приймати та відстоювати власні рішення; виховання свідомого ставлення учнів до майбутньої професійної діяльності в умовах широкої інформатизації суспільства.

         Програму складено з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Під час опанування навчального матеріалу курсу в учнів розширюються та поглиблюються знання з математики, інформатики та програмування.

         На другому році навчання учні знайомляться з методологією наукових досліджень. Кожний учень обирає тему наукового дослідження, складає план роботи, проводить аналіз джерел інформації, визначає мету та основні завдання дослідження, вибирає методи та засоби досліджень і працює над розробкою комп’ютерної програми.

         На цьому етапі передбачається проведення наукового дослідження в повному обсязі, підготовка наукової роботи і подання її до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та інших конкурсах.

         Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття, між якими забезпечується наступність. Використовуються такі форми проведення занять: лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальні заняття та консультації.

         На лекціях слухачі вивчають основні теоретичні положення в галузі сучасних засобів розробки програмного забезпечення та методології проведення наукових досліджень.

         Для закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях, проводяться практичні заняття, які переважно відбуваються у комп’ютерному класі. Під час занять формуються навички роботи із засобами розробки комп’ютерних програм для проведення наукових досліджень. Частина практичних занять проходить у бібліотеці. Учні знайомляться з бібліотечними каталогами та картотеками, вчаться здійснювати пошук потрібної інформації. Обговорення слухачами навчального матеріалу, обмін думками відбувається на семінарах. Учні отримують досвід проведення публічних виступів, ведення наукової дискусії і захисту своєї точки зору.

         Методи подання навчального матеріалу визначаються керівником гуртка з урахуванням теми заняття, рівня підготовки слухачів за даною темою.

         При проведенні теоретичних занять використовуються методи: демонстраційних прикладів, евристичної бесіди, порівняльного аналізу, широко застосовуються технічні засоби навчання, аудіовізуальні й мультимедійні технології.

         На семінарах перевага надається інтерактивним методам, методам «мозкового штурму» або «круглого столу», методам генерації ідей, методам «навчальної дискусії» тощо.

На практичних заняттях використовуються метод навчальних проектів, метод програмного навчання тощо. При вивченні засобів розробки програмного забезпечення застосовується метод відкритих програм.

         Індивідуальна робота з учнями проводиться у формі індивідуальних занять та консультацій. Індивідуальні заняття забезпечують особистісно-орієнтований підхід у навчанні і допомагають дітям визначитися з темою дослідження, методами та засобами проведення дослідницької роботи тощо.

         Під час роботи учнів за обраною темою проводяться індивідуальні консультації, зокрема консультації вчених. Також велика увага приділяється самостійній роботі з науковою літературою. Під час опрацювання теоретичного матеріалу учні можуть використовувати електронні підручники та посібники на основі гіпертекстової технології.

         Оцінювання знань учнів відбувається під час проведення письмових контрольних робіт, усних опитувань, а також під час участі в конференціях, конкурсах та олімпіадах.

         Підсумком науково-дослідницької роботи учнів є наукова конференція, на якій юні науковці презентують результати наукових досліджень та захищають свої роботи.

         Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

         Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

         Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

 

В и щ и й р і в е н ь , д р у г и й  р і к н а в ч а н н я

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступне заняття

2

 

2

2.

Загальні поняття процесу

наукового дослідження

4

8

12

3.

Методологічні основи наукових

досліджень

6

18

24

4.

Інформаційне забезпечення

наукових досліджень

8

14

24

5.

Організація та проведення

наукового дослідження

4

46

50

6.

Обробка результатів досліджень

6

8

14

7.

Оформлення результатів

досліджень

6

10

16

8.

Конкурси, екскурсії, виставки

2

-

2

11.

Підсумок

2

-

2

 

Разом

40

104

144

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

         Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки в навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання.

 

2. Загальні поняття процесу наукового дослідження (12 год)

Основні поняття наукового дослідження. Наукове дослідження як процес. Структура та зміст етапів дослідницької роботи. Постановка задачі наукового дослідження. Тема наукового дослідження. Об’єкт дослідження. Предмет дослідження. Мета та завдання наукового дослідження. Наукова новизна отриманого результату та його практична значущість. Узагальнена інформаційно-технологічна модель процесу наукового дослідження.

         Практична робота. Ознайомлення на конкретних прикладах із загальними поняттями процесу наукового дослідження. Виділення об’єкта та предмета дослідження, визначення його мети та завдань на прикладі робіт гуртківців минулих років. Аналіз тематик наукових досліджень учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України останніх років. Визначення напрямів науково-дослідницької роботи учнів.

 

3. Методологічні основи наукових досліджень (24 год)

         Методологія наукового пошуку. Методи наукового дослідження. Емпіричні, експериментально-теоретичні та мета теоретичні методи. Рівні наукового пошуку — інформаційний, критичний, аналітико-синтетичний, науково-дослідний, прогностичний. Основні компоненти методики досліджень. Засоби наукових досліджень. Класифікація засобів наукових досліджень: матеріальні, математичні, мовні та логічні. Поняття автоматизації наукових досліджень. Розробка програм для автоматизації наукових досліджень.

         Практична робота. Ознайомлення з основними методами наукових досліджень. Вивчення засобів досліджень та їх класифікації. Обговорення та аналіз робіт гуртківців минулих років. Визначення методів та засобів наукових досліджень, застосованих у роботах. Визначення можливостей автоматизації розглянутих методів наукових досліджень. Розробка програм для автоматизації наукових досліджень на основі вивчених методів.

 

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень (24 год)

Загальні відомості про інформацію. Поняття про інформацію. Роль інформації в науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби поширення інформації на основі комп’ютерної техніки. Типологія наукової інформації та основні види видань. Особливості вторинної інформації та її пошук. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів: алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення. Пошук наукової інформації в мережі Інтернет. Основні пошукові системи — Google, Yandex, Rambler, Мета. Правила роботи з пошуковими системами. Простий та розширений пошук. Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуці. Оформлення результатів інформаційного пошуку. Систематизація і письмовий виклад опрацьованих матеріалів. Оформлення результатів опрацювання першоджерел: складання виписок, анотацій, конспектів.

         Практична робота. Ознайомлення з порядком користування бібліотечними каталогами та картотеками. Пошук інформації в електронних ресурсах всесвітньої мережі. Пошук, аналіз та систематизація інформації з обраного учнями напряму, складання попереднього списку джерел.

 

5. Організація та проведення наукового дослідження (50 год)

         Вимоги до проведення наукового дослідження. Науковий напрям, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми до слідження. Ознайомлення зі станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми дослідження, його актуальності та новизни. Методологічний апарат наукового дослідження. Мета та завдання дослідження. Ви бір методів дослідження. Умови забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням. Логіка наукового дослідження. Складання календарного плану робіт. Гіпотеза до слідження. Систематичне накопичення дослідних матеріалів.

         Експеримент як складова частина наукового дослідження. План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації результатів експерименту. Комп’ютеризація експериментальних робіт. Розробка комп’ютерної програми для автоматизації наукових досліджень.

         Практична робота. Остаточне визначення теми наукової роботи, складання плану проведення дослідження за вибраною темою і розробка комп’ютерної програми для автоматизації наукового дослідження.

 

6. Обробка результатів досліджень (14 год)

Методи зведення й обробки результатів експериментальних до сліджень: статистичні, графічні й табличні. Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Математична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження. Визначення достовірності результатів дослідження. Параметричні методи порівняння результатів досліджень. Методи ви значення зв’язків між факторами і явищами.

         Практична робота. Опрацювання результатів власного наукового дослідження за допомогою різних методів. Формулювання узагальнень та висновків.

 

 

 

7. Оформлення результатів досліджень (16 год)

Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, наукова робота. Вимоги до їх змісту та оформлення.

Складання списку літературних джерел. Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосування наукової термінології. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літературні джерела. Пояснення зв’язку тексту з посиланнями. Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оцінювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завершеної наукової роботи.

         Практична робота. Оформлення результатів наукових досліджень, підготовка наукової роботи до захисту.

 

8. Конкурси, екскурсії, виставки (2 год)

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Відвідування наукових установ та тематичних виставок.

 

9. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих вихованців гуртка.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— правила безпеки, правила санітарії та гігієни під час роботи за комп’ютером;

— основні поняття процесу наукового дослідження, структуру та зміст етапів дослідницької роботи;

— сучасні методи та засоби наукових досліджень, їх класифікацію та основні характеристики;

— порядок користування бібліотечними каталогами та картотеками, правила роботи з пошуковими системами;

— вимоги до проведення наукового дослідження та порядок його проведення;

— сучасні математичні методи опрацювання результатів наукових досліджень, їх класифікацію та основні характеристики;

— форми узагальнення результатів наукових досліджень.

Учні мають уміти:

— дотримуватись правил безпеки та безпеки життєдіяльності;

— визначати мету та завдання наукового дослідження, виконувати попередню постановку задачі наукових досліджень;

— проводити аналіз методів та засобів наукових досліджень і вибирати методи, які можна застосувати для автоматизації процесу проведення наукового дослідження;

— проводити пошук інформації в бібліотеках та серед електронних ресурсів мережі Інтернет, аналізувати джерела інформації і вибирати ті, які можна застосувати для проведення наукових досліджень;

-проводити наукове дослідження за обраною темою, використовувати сучасні методи наукових досліджень, розробляти  комп’ютерні програми для автоматизації процесу проведення наукових досліджень;

— проводити обробку результатів наукових досліджень з використанням сучасних математичних методів;

— оформлювати результати наукових досліджень відповідно до вимог щодо змісту та оформлення наукової роботи.

 

С П И С О К     Р Е К О М Е Н Д О В А Н О Ї Л І Т Е Р А Т У Р И

 

1. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi 5 / А. Я. Архан-

гельский. — М. : ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. — 1072 с.

2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підруч. /

М. Т. Білуха. — К. : АБУ, 2002. — 480 с.

3. Гофман В. Э. Delphi 6 / В. Э. Гофман, А. Д. Хомоненко. —

Спб. : БХВ-Петербург, 2001. — 1152 с.

4. Дарахвелидзе П. Г. Программирование в Delphi 7 / П. Г. Дара-

хвелидзе, Е. П. Марков. — Спб. : БХВ-Петербугр, 2003. — 784 с.

5. Дикий Н. А. Основы научных исследований / Н. А. Дикий,

А. А. Халатов. — К. : Вища школа, 1985. — 223 с.

6. Епанешников А. М. DELPHI. Проектирование СУБД /

А. М. Епа неш ников, В. А. Епанешников. — М. : ДИАЛОГ-

МИФИ, 2001. — 652 с.

7. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. /

А. М. Єріна. — К. : МОН, 2004. — 216 с.

8. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. /

В. В. Ковальчук. — К. : Вища школа, 2004. — 208 с.

9. Краснов М. В. OpenGL. Графика в проектах Delphi / М. В. Крас-

нов. — Спб. : БХВ-Санкт-Петербург, 2000. — 352 с.

Останні Новини
30.01.2020

Інженерний тиждень

                Вихованці  комунального закладу «Центр науково-технічної ...
29.01.2020

Cемінар з робототехніки

Вже вдруге зібралися  на базі комунального закладу «Центр науково-технічної ...
09.12.2019

27 листопада 2019 року на базі комунального закладу «Центр науково-технічної творчо

        27 листопада 2019 року на базі комунального закладу «Центр науково-технічної ...