Документи
Методична скриня
Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Робототехн

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

СХВАЛЕНО:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичню радою

Комунального вищого навчального

закладу «Херсонська академія

неперервної  освіти»

Херсонської обласної ради

наказ управління освіти, науки

та молоді  Херсонської обласної державної адміністрації

№180 від 10.07.2017 р.

Протокол № 3 від 22.06.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

науково-технічного напряму

«Робототехніка»

 

3 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2017

Обговорено

на засіданніпедагогічноїради

КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» ХОР

(протокол № 1 від31.03.2017р.)

 

 

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри  теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

 

 

Схвалено

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

(протокол № __ від _____________р.)

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Горохов В.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри систем, технологій та менеджменту виробництва Херсонського науково-технічного університету

 

Кучеровська Т.В.,методист, керівник гуртків інформатики комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Т.С., Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Робототехніка». – Херсон, 2017. – 19 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:

 

Тарасова Т.С., завідувач методичного відділу, керівник гуртків комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

 

 

Рецензенти:

Горохов В.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри систем, технологій та менеджменту виробництва Херсонського науково-технічного університету

 

Кучеровська Т.В.,методист, керівник гуртків інформатики комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реформування системи освіти в Україні спрямоване на посилення розвитку наукового напряму у навчальній діяльності. Одним з напрямів що сприяє цьому є система навчання STEM(Science-наука,Technology- технологія,Enginering-інженерія,Mathematics- математика) Саме робота з конструктором LEGOEducationдозволяє організувати ефективну науково-проектну роботу школярів молодшого шкільного віку, і сприяє реалізації принципів STEM-освіти у позашкільних навчальних закладах.

ПлатформиWeDoі LEGOMindstormsEducationEV3 використовуються освітньому процесі для формування і вдосконалення навичок інженерного проектування  і форматування для дітей 8-16 років, крім того кожен набір LEGOEducationWeDo2.0 розрахований на роботу дітей в парі, що сприяє також ефективній соціалізації молодших школярів.

Метою програми є формування компетентностей особистостізасобамиробототехніки.

Основнізавданняполягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальнакомпетентність, яка полягає у засвоєннівихованцямитехнічних і технологічних, конструкторськихзнань; ознайомленнізісвітомтехніки,принципами роботимеханізмів, технічнимконструюванням, основами програмування.

2.                 Практична компетентність, яка полягає у формуванніумінь і навичокдослідження, моделювання, конструювання,проектування,програмування, виготовлення моделей; вміннясамостійного пошуку рішення проблем і задач,застосовуватиздобутізнання у самостійнійконструкторськійдіяльності.

3.                   Творчакомпетентність, яка полягає у розвиткунаукових і інженерних типів діяльності, набуттядосвідувласноїконструкторської, винахідницької, дослідницької та експериментальноїдіяльності, розвитокконструкторськихздібностей, системного і критичногомислення; творчоїініціативи та самореалізації.

4.                  Соціальнакомпетентність, яка сприяєформуванню вміння працювати в команді, творчоїініціативи,  формуваннюстійкогоінтересу  до  технічноїтворчості,сприяння ранній соціалізації вихованців.

В основу зміступрограмигуртка робототехнікипокладеноконцепцію «Навчання через дію», розробленуінститутомLEGOEducation(Біллунд, Данія). Навчання через діювідбуваєтьсятоді, коли дитинастворюєреальніречі в матеріальномусвіті і одночаснонабуваєзнань. Програмарозрахована на використанняконструкторівфірмиLEGO.

Програмапідготовлена за принципом доступностінавчальногоматеріалу та відповідностійогообсягувіковимособливостям і рівнюпопередньоїпідготовкиучнів з урахуванням Державного стандарту базової та повноїзагальноїсередньоїосвіти з освітніхгалузей «Технології», «Математика», «Природознавство»,  «Інформатика».

Інтегрованістьрізнихнавчальнихпредметів у курсі«Технічне конструювання з LEGOEducationWeDo2.0.»відкриває нові можливості для реалізації новітніх освітніх концепційSTEM-освіти оволодіння новими навичками та розширення сфери інтересів як у учнів, так і в педагогів.

Програмагуртка розрахована на дітейвікомвід8до16років.

Термінреалізаціїпрограмитри роки: початковийрівень - 1-й рікнавчання(144 години на рік), основний рівень  1-й рік навчання (144 години на рік), основний рівень  2-й рік навчання (216 годин на рік)

         Реалізація програми передбачає використання проблемно-орієнтованого та проектного навчання.

На початковому рівні, першого року навчанняучніознайомлюються з елементами конструктора, принципами дії та застосуванняпростихмеханізмів,середовищемпрограмуванняWeDo2.0; LEGOMindstormsEducationEV3виконують проекти, які передбачають вирішення проблемного питання, складаннімоделіз конструктора, її програмуваннядля виконанняпевнихдійта обмін результатами проекту.

На практичнихзаняттяхконструюютьмоделіяк завизначеною схемою та умовамита і за власним задумом, досліджують та тестуютьцімоделі, створюють та захищаютьнайпростішіпроекти.

На основному рівні вихованці вчаться збирати моделі роботів з заданими параметрами і приймати з ними участь у масових заходах з робототехніки різних рівнів.

Для досягнення стійких результатів у формуванні дослідницьких та інженерних вмінь у всіх проектах, передбачених програмою, повторюється послідовність етапів: дослідження, проектування, створення і обмін результатами.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з вихованцями, в тому числі при підготовці до змагань та іншихмасовихзаходів.

Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008р. № 1123).

Підсумки роботи гуртка підводяться методом захисту проектів, участі у масових заходах з робототехніки.

Програма і розподіл годин за темами є орієнтовними. Керівникгурткаможевноситизміни та доповнення у змістпрограми, плануючи свою роботу з урахуваннямінтересіввихованців, стану матеріально-технічноїбази закладу,самостійновизначати, скільки годин потрібно для опануваннятієї та іншої теми.

 

 

Початковийрівень, перший рікнавчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.          

Вступне заняття

1

3

4

2.          

Вивчення можливостей LEGOEducationWeDo2.0.

2

10

12

3.          

Конструювання моделей за алгоритмом

6

26

32

4.          

Створення моделей механізмів з найпростішими функціями

10

32

42

5.          

Творче моделюваннята конструювання

2

34

36

6.          

Захист проектів

8

-

8

7.          

Екскурсії, конкурси, свята, виставки, фестивалі.

-

8

8

8.          

Підсумкове заняття

1

1

2

 

Разом

30

114

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.                Вступнезаняття (4год)

Мета, завдання та змістроботигуртка. Організаційніпитання. Технікабезпеки при роботі на комп’ютері, планшеті та з конструктором.Правила роботи з конструкторами. Назви деталей. Схема розміщення деталей в лотках. Основні розділи  програмного забезпечення LegoEducationWedo2.0.

Практична робота.Сортування деталей конструктора у лотки.  Практичне вивчення панелі інструментів Wedo2.0. Робота з роздатковим матеріалом. Складання моделей в інтерактивному конструкторі.

2.                Вивчення можливостей LEGOEducationWeDo2.0.(12год)

 Поняття «проект» при роботі з конструктором LegoEducationWedo2.0.

 Знайомство з бібліотекою проектів. Види проектів у програмному забезпеченні LegoEducationWedo2.0. Етапи проектів у Wedo2.0. Дослідження:  формулювання проблеми, встановлення взаємозв’язків, планування проведення дослідження. Створення: будування моделі, програмування моделі, внесення змін. Обмін результатами: документування, презентація. Способи документування і представлення результатів проекту.

Електронні компоненти LegoEducationWedo2.0.: СмартХаб, додатковий елемент - батарея СмартХаб, мотор, електронні датчики нахилу і переміщення, правила роботи з ними. Процес з’єднання  СмартХабу з комп’ютером чи планшетом.

Програмування за допомогою Wedo2.0. Програмні блоки. Види програмних блоків і їх призначення. Прості рядки програмиWedo2.0. Основні програмні рядки, що представляють важливі функції у Wedo2.0. Інші можливості програмування: використання довільного вводу, одночасний запуск двох моторів, запуск зворотнього відліку, програмування виконання одразу двох дій.

Практична робота.Виконання проекту «Майло, науковий всюдихід», «Датчик переміщення Майло», «Датчик нахилу Майло», «Спільна робота». Документування ходу виконання дослідження, оформлення результатів проектів:. Представлення проектів:демонстрація готової моделі в дії, демонстрація фотографій або відеоролику, електронна презентація проекту. Розміщення звіту про проект у мережі Інтернет. Програмування виготовлених моделей з використанням можливостей Wedo2.0. Внесення змін до конструкції  моделі та рядків програми. Презентація результатів.

3.                  Конструювання моделей за алгоритмом (32год)

Поняття конструювання і моделювання. Види моделей. Види матеріалів для моделювання. Поняття малюнок, ескіз, креслення. Основні лінії креслення. Види креслень. Поняття прототипу.

Поняття інформації. Види інформації. Пошук інформації. Безпека в мережі Інтернет.  Поняття алгоритму.

Раціональне розміщення матеріалів і інструментів на робочому місці в залежності від завдання.

Правила роботи в групі. Розподіл ролей між виконавцями проекту.

Практична робота: Графічні ігри та вправи для засвоєння ліній креслення вивчення та виконання малюнків,ескізів нескладних креслень. Конструювання і моделювання виробів з різних матеріалів за зразком, малюнком, ескізом, простим кресленням, за задами умовами з різних матеріалів. Виконання проектів: «Тяга»,«Швидкість», «Міцність конструкції», «Захист від повені», «Рятувальний десант», «Сортування відходів» та інших.

Складання розповідей про результати проекту за серією фотографій.

4.                Створення моделей механізмів з найпростішими

функціями (46 год)

Поняття механізм. Прості механізми: важіль, коловорот, блок,похила площина, клин, гвинт.  Механізми з найпростішими функціями: коливання, їзда, обертання, хід, обертання, вигин, перемотування, підйом, захват, штовхання, поворот,  рульове управління,  трал, виявлення руху, нахилу.

Види передачі руху у машинах і механізмах. Поняття балки і поршня. Шків.Підвищуюча та понижуюча пасові передачі.

Практична робота.Виконання проектів, що передбачаютьконструювання та дослідженнятворчих моделей: «Всюдихід», «Дельфін», «Динозавр», «Жаба», «Горилла», «Підйомний кран», «Риба», «Павук», «Роботизована рука», «Змія», «Гусінь», «Богомол», «Пристрій сповіщення», «Міст», «Прибиральна машина», «Детектор», «Світлячок», «Джойстик». Представлення результатів проектів різними способами.

5. Творчемоделюваннята конструювання (40год)

Професія інженера і конструктора. Моделювання і розробкавласних моделей. Конструювання, дослідження та тестування моделей.

Практична робота. Виконання проектів, що передбачаютьконструювання та дослідженнятворчих моделей: «Дослідженняя космосу», «Попередження про небезпеку», «Очистка океану», «Міст для тварин», «Переміщення предметів»

Програмування, створення та випробуваннядіючих моделей. Груповестворення «ансамблю» з декількох моделей. Груповестворенняпригодницькоїісторії. Конструювання та програмування моделей за власни задумом.

5. Захистпроектів( 6 год)

Захистпроектів та визначеннякращихробіт.

6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки, фествалі. (8 год)

Участь у конкурсах, виставках, змаганнях, фестивалях. Організація і проведення масових заходів з робототехніки LEGOEducationWeDo2.0.

7. Підсумковезаняття (2 год)

Підведенняпідсумківроботигуртка.  Відзначеннякращихвихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати і розуміти:

-                   аналізувати завдання, організовувати робоче місце;

-                   загальне уявлення про технологічний процес (аналіз пристрою і його призначення, складання плану послідовності практичних дій і технологічних операцій, підбір матеріалів та інструментів,зборка і оформлення виробу, випробовування виробу, внесення необхідних змін і доповнень)

-                   загальне поняття про матеріали та їх походження;

-                   способи отримання, зберігання та передачі інформації;

-                   найпростіші прийоми пошуку інформації.

Вихованці мають вміти та застосовувати:

-                   працювати в малих групах: розподіляти ролі, розподіл загального об’єму робіт, співпрацювати  і допомагати іншим, доброзичливо і шанобливо ставитись до однолітків і дорослих;

-                   здійснювати елементарну творчу і дослідницьку роботу;

-                   моделювати і конструювати моделі за зразком, малюнком, кресленням, ескізом, заданими умовами;

-                   відбирати, аналізувати та використовувати інформацію;

-                   працювати з простими інформаційними об’єктами (текст, таблиця,  схема, малюнок): форматування, створення, збереження, видалення.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:  інженерна, дослідницька, конструкторська, комунікативна

 

Основнийрівень, перший рікнавчання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

 

Вступне заняття

 

1

1

2

 

Вступ до робототехніки. Робототехніка

 

Mindstorms

 
 

 

2

6

8

 

Конструюваннябазовихмодулів та моделей

 

роботів

 
 

 

4

12

16

 

Середовищепрограмування LEGO

Mindstorms Education EV3таоснови

програмування моделей роботів

 

10

22

32

 

Сучаснаробототехніка. Програмування

 

базовоїмоделі

 
 

 

6

14

20

 

Виготовлення роботів різних конфігурацій

10

38

48

 

Екскурсії, змагання, фестивалі, показові виступи

2

10

12

 

Захистпроектів

4

-

4

 

Підсумковезаняття

1

1

2

 

Разом

40

104

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступнезаняття. (3год)

 

Мета, завдання та зміст робот гуртка. Організаційніпитання. Технікабезпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота.Перегляд відеороликів про моделі роботів з конструкторів MindstormsEducationEV3.

 

2.                Вступ до робототехніки. РобототехнікаMindstorms (8 год)

 

Історіяробототехніки. Галузізастосуванняробототехніки. Сучасний стан робототехніки у світі. Складовісучасного робота та їхвзаємодія. Призначенняскладових конструктора. Технікабезпеки при роботі з процесорним блокомEV3. Характеристики та принцип роботипроцесораEV3. Встановлення та заряджанняакумулятора. Усуненнянесправностей.

 

Практична робота.Ознайомлення з наборомLEGO MindstormsEV3.Назви деталей. Принциписортування деталей. Вивченя конструкції,засобівкерування та дисплеяEV3.

3.                Конструюваннята програмування базовихмодулів та

моделей роботів (16 год)

Мотори EV3: великий і середній мотори.Прівняння моторів. Датчики EV3. Датчик кольору, його режими, гіроскопічний датчик, особливості його підключення, датчики доторку, ультразвуковий датчик та його режими. Принцип роботи пристроїв, підключення їх до модуля EV3 та до комп’ютера.  Інтерфейс модуля EV3. Поняття калібрування датчиків та моторів.

Практична  робота.Робота  з  датчикамиEV3,сервомоторомEV3: Налаштування конфігурацій блоків. Калібрування датчиків. Створення та програмування першої моделі: складання базового шасі та його програмування через середовище модуля EV3.

4. СередовищепрограмуванняLEGO Mindstorms Education EV3

 

та основипрограмування моделей роботів(32 годин)

 

Програмне забезпечення EV3. Лоббі – основне вікно програми.Опції та ресурси в лоббі. Властивості і структура проекта.

Середовище програмування LEGOMindstormsEducationEV3.  Основні області програмування: область програмування, палітра програмування, сторінка апаратних засобів, редактор контента, панель інструментів програмування. Програмні блоки і палітри програмування.

Компіляція програм. Встановленняпрограми LEGOMindstormsEducationEV3. ІнтерфейсLEGOMindstormsEducationEV3. Основиалгоритмізації. Мовапрограмування та поняттяпрограми. Типиданих та дії над ними. З’єднанняблоківпровідниками. Розірваніпровідники. Особливостізавантаженняпрограм у декількаEV3. Пам’ятьEV3. Профілікористувачів. Завантаженняпрограм у процесорний блок. Палітриблоків: основний блок, блоки дії, блоки даних,розширені блоки. Прикладитиповихпрограм.

Практична робота.РоботазІнтерфейсомпрограмиLEGOMindstormsEducationEV3.  Складання базавої моделі. Програмування переміщення по прямій, рух по кривій, рух з роздільним управлінням моторами, зупинка у лінії, зупинка підкутом, зупинитись у об’єкта, програмування блока.  Дослідження властивостей типових програм. Складання власних програм.

6. Сучаснаробототехніка. Програмуваннябазовоїмоделі (20год)

Способи і принципи презентації власних моделей. Правила презентацій. Поняття руху. Види руху. Вплив будови моделі на її рух. Правила і способипрограмуваннябазовоїмоделі.

Практична робота.Презентаціїроботизованих систем.Рух вперед. Рух назад. Прискорення. Плавний поворот, рухпокривій.Поворот на місці. Рух уздовжсторінбагатокутників. Підпрограмикористувача.Відтвореннязвуків. Використання дисплея. Запис та відтвореннятраєкторіїруху. Складання модуля мікрофона. Активація робота звуком. Керування роботом за допомогоюмікрофона. Складання модуля переднього та задньогобамперів з датчиками дотику. Визначенняперешкодзасобами датчика дотику.Складання модуля ультразвукового датчика. Визначеннявідстані до перешкоди.Керування ультразвуковим датчиком. Складання модуля датчика освітленості.Знаходження  чорної  лінії.  Рух  вздовжлінії.  Модель «Робот - гольфіст». Рух по спіралі.

Виготовлення роботів різних конфігурацій (60 годин)

Принципи роботи роботів. Вплив місця розташування датчиків і моторів на їх роботу. Проектна документація, її види. Створення проектної документації у середовищі LEGOMindstormsEducationEV3.

Практична робота.Виготовлення та програмування типових моделей роботів «Гіробой», «Сортувальник кольорів», «Щеня», «Рука робота». Програмування даних моделей. Проведення дослідів з даними роботами. внесення змін до базових програм. Створення і оформлення проектної документації. Створення та програмування роботів за власним задумом.

8. Екскурсії, показові запуски (12 год.)

 Екскурсія до підприємств, виставок, навчального закладу даного профілю. Участь у міських, районних святах, показові демонстрації роботів різних конструкцій.

7.Захист проектів (4 год)

 

Практична робота. Захистпроектів та визначеннякращихробіт.

 

8.Підсумкове заняття (2 год)

 

Підведенняпідсумківроботигуртка. Відзначеннякращихвихованців.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Вихованцімають знати:

-   порядок організаціїроботи у гуртку;

-   правила технікибезпеки;

-   основнівідомості про професію дизайнера, інженера та програміста;

-   назвиелементівпростихмеханізмів;

-   порядок читанняінструкції та складаннямоделі за нею;

-   визначенняосновнихфізичних величин та термінів;

-   основнівидипростихмеханізмів та сфери ї використання;

-   поняттясередовищамовипрограмування та програми;

-   основніпоняття і перевагироботизованихпрограмованих систем і механізмів перед звичайнимимеханізмами.

Вихованцімаютьуміти:

-   візуальнорозрізнятидеталімеханізмів та називатиїх, робитиескізимайбутніх моделей;

-   конструювати, видозмінювати, вдосконалювати та тестуватимоделіроботів;

-   використовуватиелектромоториу моделях;

-   створюватиекологічнобезпечнімоделі машин;

-   збиратинавчальнімоделіроботів на базімікропроцесорного блока;

-   програмуватимікропроцесорний блок навчальних моделей роботів та опрацьовуватидані з датчиків;

-   пояснюватидоцільністьвикористання моделей у реальному житті;

-   створюватипрезентаціїтворчихробіт.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:  інженерна, дослідницька, конструкторська, комунікативна

основний рівень, другий рікнавчання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.      

Вступне заняття

 

3

3

6

2.      

Робототехніка Mindstorms. Конструювання роботів зі спеціальнимиможливостями

9

51

60

3.      

Програмуванняроботівзіспеціальнимиможливостями

9

51

60

4.      

Розробкавласнихпроектів

2

34

36

5.      

Технологіїкомп’ютерноїпрезентаціїпроектів для змагань з робототехніки

6

21

27

6.      

Екскурсії, змагання, фестивалі, показові виступи

-

18

18

7.      

Захистпроектів

6

-

6

8.      

Підсумковезаняття

1

2

3

 

Разом

36

180

216

           

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3год)

Мета, завдання та  зміст робот гуртка. Організаційніпитання. Технікабезпеки.

Практична робота: Демонстрація моделей роботів.

2. Конструюванняроботівзіспеціальнимиможливостями (60год)

Механізмипересуванняроботів. Засобизахоплення та транспортуванняоб’єктів. Пристрої для розпізнаванняоб’єктів. Основиконструюваннясуспільно-кориснихроботів.

Практична робота. Дослідження та конструюваннямеханізмівпересуванняроботів, засобівзахоплення та транспортуванняоб’єктів, пристроїв для розпізнаванняоб’єктів. Конструюваннясуспільно-кориснихроботів.Складання та тестування моделей: робот-гуманоїд ,робот-транспортувальник, робот-кран, робот-тварина, робот-«Охоронець», робот-всюдихід,робот-навантажувач, роботизований автомобіль, роботизована вітроелектростанція, роботизована сонячна станція та інших.

3. Програмуванняроботівзіспеціальнимиможливостями (60год)

Алгоритмироботимеханізмівпересуванняроботів. Засобизахоплення та транспортуванняоб’єктів. Пристрої для розпізнаванняоб’єктів. Програмуваннясуспільно-кориснихроботів.

Практична робота. Дослідження алгоритмів роботи механізмівпересування роботів, засобів захоплення та транспортування об’єктів, пристроїв для розпізнавання об’єктів.Програмування та тестування моделей: робот-гуманоїд,робот-ранспортувальник,  робот-кран,робот-тварина, робот-комаха, робот-«Охоронець», робот-всюдихід,робот-навантажувач, роботизованийавтомобіль, вітроелектростанція, сонячнастанція.

4. Розробкавласнихпроектів (36год)

Завдання Всеукраїнської та Всесвітньоїолімпіадта фестивалівз робототехніки. Розробкавласнихпроектівроботів. Розробкаконцепції робота. Ескізи і проектна робота.

Практична робота. Перегляд відеоматеріалівзіВсесвітніхта Всеукраїнськихолімпіадта фестивалівзробототехніки. Виконання та моделюваннязавданьВсесвітньоїолімпіади з робототехніки та розв’язанняїхзасобамиробототехнікиMindstorms.Конструюванняроботизованоїмоделі.тренувальні аправи. Внесення змін та вдосконалення робота.

5.            Технологіїкомп’ютерноїпрезентаціїпроектів для змагань з

робототехніки (27 год)

Комп’ютернапрезентація у MS PowerPoint. АнімаційнітехнологіїAdobeFlash. пиди та Правила змагань з робототехніки.Ігрові поля і їх види у різних змаганнях з робототехніки. Технології виготовлення ігрового поля.

Практична робота.Складання плану презентації. Відбір та створення фото та відеоматеріалів.Робота у програмі MSPowerPoint.Запис та монтаж відео. Виготовлення поля для проведення змагань. Тренувальні вправи з підготовки до змагань.

6. Екскурсії, показові запуски (18 год.)

  Екскурсія до підприємств, виставок, навчального закладу даного профілю. Участь у міських, районних святах, показові демонстрації роботів різних конструкцій.

7.     Захистпроектів (6год)

Представлення та захиствласнихтворчихпроектів.

8.     Підсумковезаняття (3год)

Підведенняпідсумківроботигуртка. Відзначеннякращихконструкторівгуртка.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Вихованцімають знати:

-   порядок сортування деталей у конструкторі;

-   правила технікибезпеки;

-   основнівідомості про професіюпрограміста;

-   простімеханізми та принципи їх роботи та використання;

-   визначенняосновнихфізичних величин та термінів;

-   основнівидизмагань з робототехніки та правила їх  проведення;

-   поняттясередовищамовипрограмування та програми;

-   напрямки вдосконаленняроботизованихпрограмованих систем і механізмів перед звичайнимимеханізмами.

Вихованцімаютьуміти:

-   візуальнорозрізнятидеталімеханізмів та називатиїх, робитиескізимайбутніх моделей;

-   конструювати, видозмінювати, вдосконалювати та тестуватимоделіроботів;

-   використовуватиелектромоториу моделяхв залежності від вимог до неї;

-   створюватиекологічнобезпечнімоделі машин;

-   збиратинавчальнімоделіроботівдля участі у змаганнях і фестивалях;

-   програмуватимікропроцесорний блок навчальних моделей роботів та опрацьовуватидані з датчиків;

-   презентувати своїтворчіроботи.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:  інженерна, дослідницька, конструкторська, комунікативна

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1.         MartijnBoogaarts. The LEGO Mindstorms NXT Idea Book: Design, Invent, and Build, 2007. - 344 Pages. (можливість перекладу з англійськоїнадаєтьсяІнтернет-ресурсом).

 

2.         Michael Gasperi, Philippe E. Hurbain, and Isabelle L. Hurbain. Extreme NXT: Extending the LEGO Mindstorms NXT to the Next Level, 2007. – 312 Pages. (можливість перекладу з англійськоїнадаєтьсяІнтернет-ресурсом).

3.         Технология и информатика: проекты и задания. ПервоРобот. Книга для учителя. – М.: Институт Новых Технологий, 2001. – с. 80.

 

4.         Чехлова А.В. Конструкторы LEGO DACTA в курсе информационных технологий. Введение в робототехнику / А. В. Чехлова., П. А. Якушкин.- М.: ОРТ, Институт Новых Технологий, 2001. – с. 76.

5. ToranoMaki. LEGOTechnic.ISOGAWAYoshihito.Інтернет-виданняwww.isogawastudio.co.jp(можливістьперекладузанглійськоїнадаєтьсяІнтернет-ресурсом).

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА

«Робототехніка»

 

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

 

 

 

 

 

п/п

К-сть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      

Навчальний набір LegoEducationWedo2.0з методичними рекомендаціями педагогу:

6

 

2.      

Планшети (або компьютери)

6

 

3.      

Програмне забезпечення  LegoEducationWedo2.0

6

 

4.      

Навчальнийнабір   «ОсновиробототехнікиMindstorms»

6

 

5.      

ПрограмнезабезпеченняLEGO® Mindstorms Education

6

 

6.      

Заряднийпристрій для акумуляторів

6

 

7.      

Навчальний набір «Ресурсний LEGO® Mindstorms»

6

 

8.      

Поле для змагань

2

 

9.      

Проектор, або інтерактивна дошка

1

 

 

 

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...