Документи
Методична скриня
Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Конструюва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

СХВАЛЕНО:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичню радою

Комунального вищого навчального

закладу «Херсонська академія

неперервної  освіти»

Херсонської обласної ради

Протокол №  3 від  22.06.2017 р

наказ управління освіти, науки

та молоді  Херсонської обласної державної адміністрації

№ 180  від 10.07.2017 р.

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

науково-технічного напряму

«Конструювання повітряних зміїв»

 

5 років навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2017

 

 

 

 

 

Обговорено

на засіданніпедагогічноїради

КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» ХОР

(протокол № 1 від31.03.2017р.)

 

 

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри  теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

 

 

Схвалено

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

(Протокол № 3від22.06.2017 р. )

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Сєлівестров І.А., кандидат технічних наук, декан факультету інженерії та транспорту Херсонського національного технічного університету

 

Гусев Є.В. керівник авіамодельних гуртків комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьміна Л.Г., Кротко О.І., БезбородихС.В., Котрубенко І.В. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Конструювання повітряних зміїв». – Херсон,2017. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори:

 

Кузьміна Л.Г. методист  Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради;

 

Кротко О.І., методист Білозерськоїрайоної станції юних техніків Білозерської районної ради;

 

Безбородих С.В., керівник гуртків конструювання повітряних зміїв КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

 

Котрубенко І.В., керівник гуртків конструювання повітряних зміїв Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради

 

Рецензенти:

 

Сєлівестров І.А., кандидат технічних наук, декан факультету інженерії та транспорту Херсонського національного технічного університету.

 

Гусєв Є.В., керівник авіамодельних гуртків комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання у гуртках  науково - технічного напряму дозволяє вихованцям набути власного досвіду пізнавальної, практичної, творчої діяльності, розвиває потенційні здібності і нахили, реалізувати особисті інтереси в галузі техніки.

Створення навчальної програми обумовлено популярністю серед учнівської молоді даного виду технічної творчості в нашому регіоні .

Навчальна програма реалізується у гуртках конструювання повітряних зміїв науково-технічного напряму і спрямована на вихованців від 9 до 18 років.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі конструювання повітряних зміїв.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

–       пізнавальної: ознайомлення з основами технічного конструювання, технологіями конструювання повітряних зміїв; проведення досліджень з експериментальними зміями.

–       практичної: удосконалення вмінь і навичок роботи з різними інструментами та матеріалами; виготовлення різноманітних моделей повітряних зміїв в  тому числі за удосконаленими та  власними  кресленнями, формування умінь і навичок дослідницької діяльності в галузі технічних наук;     

–       творчої: розвиток конструкторських здібностей, критичного мислення, формування технічного світогляду, навичок виготовлення креслень моделей повітряних зміїв власної конструкції, формування умінь презентації моделей та розробок;

–       соціальної:формування стійкого інтересу до технічної творчості, громадянської позиції; виховання культури праці, розвиток творчої ініціативи, працелюбства, відповідальності.

Програма гуртка розроблена на основі типової навчальної програми конструювання повітряних зміїв (навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму/ за ред..Биковського Т.В., Шкури Г.А.- К.: УДЦПО,2014.-в.1.- 263с.), та підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень технічної науки, спрямована на використання, розширення, поглиблення і закріплення знань вихованців, здобутих на уроках математики, фізики, інформатики, технологій.

Програма гуртка передбачає 5 років навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1- й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 288 год. (8 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

вищий рівень – 288 год. (8 год. на тиждень), 2-й і наступні роки навчання.

На заняттях у гуртках конструювання повітряних зміїв початкового рівня впродовж  навчання вихованців ознайомлюють з історією виникнення і розвитку повітряних зміїв, з конструкцією повітряного змія, призначенням вузлів, деталей, аеродинамічними характеристиками. 

Для розвитку творчих здібностей гуртківців необхідно проводити конкурси та захисти проектів, знайомити їх з елементами вирішення конструкторських задач, а також заохочувати до участі у конкурсах і виставках науково-технічної творчості.

На заняттях у гуртках конструювання повітряних зміїв основного рівня впродовж навчання вихованці поглиблюють знання з конструювання, будують надувних зміїв, зміїв-вертольотів, бумеранги та інші конструкції.

Гуртківці вчаться читати креслення, самостійно креслити та за власним задумом виготовляти моделі,  що сприяє розвитку просторової уяви. 

Важливе місце у практичній роботі гуртка належить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях різних рівнів. Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здібностей вихованців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практичних навичок у вирішенні конструкторських задач різними методами та прийомами роботи.

При формуванні гуртка вищого рівня враховується рівень підготовленості гуртківців, вік та бажання продовжувати навчання в ньому. Гурток  вищого рівня навчання має статус експериментальної групи. Переважно в ньому навчаються вихованці,  які показали високі результати на змаганнях, конкурсах, виставках та виявили себе у самостійному конструюванні моделей повітряних зміїв та дослідницькій роботі.

Навчально-виховний процес у гуртку організується на принципах добровільності, науковості, доступності, наочності, циклічності та індивідуальності. Це передбачає самостійне прийняття гуртківцями рішення у виборі  теми розробки або дослідження  на основі сучасних досягнень науки й техніки.

    В гуртку вищого рівня застосовується індивідуальна форма навчання: теоретичні і практичні заняття за індивідуальним планом; пошук моделей повітряних зміїв щодо їх удосконалення, переконструювання та доконструювання; заняття раціоналізаторською й винахідницькою діяльністю; участь у конкурсах, виставках, змаганнях, тижнях науки й техніки, захист авторських розробок; робота з науково-технічною літературою. У навчально-виховному процесі доцільно використовувати такі методи: бесіди, співбесіди, лекції, консультації й розповідь; самостійну роботу вихованців з науково-технічною літературою; виконання креслеників із застосуванням креслярського набору або спеціальних комп’ютерних програм; захист гуртківцями  власних конструкцій; практичну роботу з моделювання та конструювання моделей повітряних зміїв; самостійний інформаційний і науково-технічний пошук; виступи з доповідями, повідомленнями.

         Контроль знань та вмінь вихованців може здійснюватися різними методами: тестування,  письмове та усне опитування, змагання, кваліфікаційні іспити та іншими методами.

         Вихованців необхідно спонукати до самостійних конструктивних і технологічних рішень у процесі виготовлення деталей і вузлів моделей повітряних зміїв; домагатися, щоб усі роботи з побудови моделей виконувалися якісно й ретельно. Особливу увагу слід приділяти виробленню у гуртківців практичних навичок роботи із застосуванням сучасних технологій та матеріалів.

         Для ефективного засвоєння гуртківцями матеріалу програми керівник гуртка може змінювати порядок вивчення тем і тривалість теоретичних і практичних занять.

       Важливе місце у практичній роботі гуртка належить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у показових виступах та змаганнях. Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здібностей гуртківців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практичних навичок у вирішенні конструкторських задач різними методами, проводити експеримент та дослідження щодо удосконалення льотних якостей повітряних зміїв.

     Для визначення результативності навчання та встановлення зворотного зв’язку доцільно здійснювати поточний (співбесіди, тестування) та підсумковий контроль з теорії, захисти гуртківцями власних розробок, результат участі вихованців у виставках, конкурсах та змаганнях)

         За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123.          Розподіл годин між темами орієнтовний. Керівник гуртка може визначити скільки годин потрібно для засвоєння тієї чи іншої теми, з чого розпочинати роботу та вносити до програми відповідні корективи, виходячи з рівня підготовки дітей.

 

початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

теорія

Практика

всього

1

Вступ

1

1

2

2

Технології виготовлення та запуску найпростіших плоских повітряних зміїв.

6

34

40

3

Ігри та змагання з плоскими повітряними зміями

4

16

20

4

Технології виготовлення та запуску найпростіших коробчатих зміїв

6

54

60

5

Ігри та змагання з найпростішими коробчатими зміями

4

16

20

6

Підсумок

1

1

2

Разом

22

122

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.  Вступ (2 год.).

Історія розвитку та використання повітряних зміїв. Початкові відомості з теорії польоту повіт­ряного змія. Мета, завдання та план роботи гуртка. Порядок та зміст роботи гуртка. Показ зразків готових моделей. Інструменти, які застосовуються при обробці матеріалів для виготовлення моделей повітряних зміїв. Екскурсія в шкільну майстерню. Види повітряних зміїв: плоскі, коробчаті, спеціальних форм, Їх будова. Поняття про стійкість моделі в польоті. Використання повітряних зміїв для сигналізації, скидання листівок, моделей планерів та парашутів.

Практична робота:рисунковітести на вияв технічних здібностей дітей.

2.Технології виготовлення та запуску найпростіших плоских

 повітряних зміїв (40 год.).

Будова: несучі поверхні (каркас, обшивка, хвіст, вуздечка, леєр). Залежність підйомної сили від площі, кута атаки та сили вітру. Пристрій для запуску змія.

Технологія виготовлення плоских прямокутних та фігурних зміїв. Варіанти виготов­лення каркаса, обшивки, кріплення хвоста, вуздечки, леєра. Причини, які впливають на якість польоту повітряного змія (тривалість, висота, стійкість): матеріал, форма та розміри каркасу, обшивка, метод кріплення вуздечки, довжина хвоста, леєра, кут атаки, співвідношення основних геометричних параметрів.

Вивчення графічної документації моделі змія, пошук раціонального розкрою несучої поверхні, здійснення самоконтролю при виконанні роботи по виготов­ленню моделі змія.

Практична робота:виготовлення зміїв: "Монах", "Російський", квадратний, шестигранний, овальний. Регулювання та запуск змія. Визначення швидкості вітру за місцевими ознаками. Визначення кута стояння та висоти польоту. Вибір оптимального кута стояння та висоти польоту, аналіз недоліків в моделях зміїв. Застосування розумового тренінгу на встановлення причино-наслідкових зв’язків для стимуляції та розвитку технічного мислення.

3. Ігри та змагання  з плоскими  повітряними зміями (20 год.).

Гра-змагання на швидкість складання і запуску плоских повітряних зміїв на леєрі визначеної довжини. Аналіз залежності якості польоту (висоти, тривалості та кута стояння) від форми каркасу, матеріалу обшивки, способу кріплення вуздечки, довжини хвоста. Визначення переможців, вибір найкращої моделі, переваги та недоліки тої чи іншої моделі, пропозиції щодо удосконалення найкращої моделі, контроль розмірів моделі в співвідношенні з кресленням.

 Гра-змагання на висоту підйому (стояння) плоских повітряних зміїв, способи визначення висоти підйому. Застосування кутоміра або теодоліту для визначення висоти стояння змія. Аналіз моделей, їх недоліків, способи усунення.

4. Технології виготовлення та запуску найпростіших

коробчастих зміїв (60 год.).

Будова коробчастих повітряних зміїв. Розбірні та нерозбірні конструкції, їх особливості. Співвідношення основних геометричних параметрів, їх вплив на стійкість польоту,  характеристика матеріалів для виготовлення моделі змія, способи кріплення вуздечки та леєра. Внесення можливих змін.

Практична робота:      Виготовлення моделей коробчастих повітряних зміїв: ромбічного, прямокутного, подвійного коробчатого, трикутного, пірамідального. Ознайомлення з технічною документацією.

Виготовлення рейок для каркасу, вузлів розбірних та нерозбірних з'єднань, розчалок для обшивки. Складання змія. Контроль розмірів моделі в відповідності до креслень. Виготовлення вуздечки, способи кріплення.

Регулювання та запуск змія, визначення кута стояння та висоти польоту. Ліквідація недоліків. Обговорення та вибір кращого варіанту моделі.

Завдання та вправи на розвиток технічного мислення, подолання інерції мислення при обговоренні конструкції моделі повітряного змія.

 

5.  Ігри та змагання  з найпростішими коробчастими зміями (20 год.).

Гра-змагання на швидкість складання та запуску коробчастого повітряного змія. Здійснення самоконтролю при виконанні завдання, перевірка відповідності розмірів моделі заданому кресленню. Пошук економного використання матеріалу для обшивки каркасу, найбільш ефективного кріплення вуздечки. Аналіз роботи гуртківців: обговорення проблемних моментів та шляхів їх вирішення при побудові та запуску повітряних зміїв.

Гра-змагання на висоту підйому (стояння) повітряного змія. Тренувальні вправи по визначенню кута стояння змія, пошук залежності кута стояння від способу кріплення вуздечки, геометрич­них параметрів моделі, довжини леєра, матеріалу каркасу та обшивки. Аналіз помилок, взаємна оцінка діяльності гуртківців.

6. Підсумкове заняття (2 год.).

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, завдання на виявлення знань, вмінь та навичок вихованців. Рекомендації по самостійній  роботі на літні канікули. Перспективи роботи в новому навчальному році. Підготовка моделей до виставки. Показові запуски.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-               мати уявлення про значення техніки в житті людей, досягнення науки та техніки;

-               знати, яку роль відіграє техніка та сучасна технологія в прогресивному розвитку суспільства.

-               мати загальне уявлення про технічний малюнок, ескіз та креслення;

-               розуміти зміст технологічних карт;

-               мати загальне уявлення про моделювання та конструювання повітряних зміїв;

-               знати класифікацію повітряних зміїв-плоский , коробчастий, міні, оригінальний;

-               знати властивості та якості різних матеріалів, які використовуються в   роботі
гуртків повітряних зміїв;

-               знати термінологію, яка використовується в роботі;

-               мати поняття про стійкість, маневреність в польоті повітряних зміїв.

-               знати правила техніки безпеки під час гурткових занять та масових заходів.

Вихованці мають вміти:

-               розрізняти класи моделей повітряних зміїв та визначати їх головні ознаки:

-               читати найпростіші креслення та технічні малюнки повітряних зміїв, користуватись технологічними картками;

-               висловлювати самостійні судження під час спілкування;

-               конструювати  повітряні змії за креслення, малюнком.

-               знаходити вірне співвідношення основних геометричних параметрів в моделях повітряних зміїв;

-               регулювати та запускати повітряні змії

-               виявляти недоліки при побудові та запуску моделей повітряних зміїв.

У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з основами конструювання найпростіших плоских та коробчастих повітряних зміїв, історією виникнення і застосування повітряних зміїв;

практична – вміння працювати з різними інструментами при виготовленні повітряних зміїв;

творча – аналіз геометричних параметрів повітряного змія і їх вплив на льотні якості, розуміння можливостей удосконалення повітряних зміїв;

соціальна – стійкий інтерес до технічної творчості ,культура праці, робота в парі і групі, відповідальність за результати власної діяльності.

 

 

основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

1

2

3

2

Технології виготовлення, регулювання та запуску  плоских повітряних зміїв.

9

28

34

3

Технології  виготовлення, регулювання та запуску  коробчастих зміїв

12

38

46

4

Технології виготовлення та запуску міні-змія

9

26

34

5

Технології виготовлення та запуск експериментального змія

9

38

56

6

Ігри та змагання

4

37

40

7

Підсумок

-

3

3

Разом

44

172

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.  Вступ (3 год.)

Основні етапи розвитку повітряного змія. Теорія польоту повітряного змія. Досліди з повітряними зміями, які проводились вітчизняними вченими та вина­хідниками. Практичне використання повітряного змія, як першого літаючого апарата.

Відомості про повітря. Вітер, його швидкість, напрямок. Сила вітру. Шкала Бофорта. Аеродинамічні сили, які діють на повітряний змій в польоті.

Мета, завдання та зміст роботи гуртка на навчальний рік. Демонстрація моделей початкового рівня навчання. Правила роботи в гуртку, правила безпеки праці.

Практична робота: тестування для виявлення рівня технічного мислення гуртківців, рисункові тести на виявлення технічних здібностей.

2.  Технології виготовлення, регулювання та запуск плоских повітряних зміїв (34 год.)

Удосконалення в побудові плоских повітряних зміїв більш складної конструкції. Обговорення та вибір гуртківцями моделей повітряних зміїв, які виготовлятимуться на протязі року. Вивчення технічної документації вибраних моделей, внесення в них можливих уточнень. Характеристика матеріалів для виготовлення обшивок для каркасів, вибір способу кріплення вуздечок, леєра, довжини хвоста. Порівняльна характеристика різних моделей плоских повітряних зміїв, їх подібність та відмінність. Обговорення варіантів послідовності складання моделей вибір найбільш оптимального. Залежність якості польоту, висоти та стійкості, кута польоту від технологічних характеристик та конструктивних особливостей моделі повітряного змія.

Практична робота: Побудова плоских повітряних зміїв: змій-планер, фігурний змій-зірка, змій складений, оригінальний змій, ракета-змій. Виконання нескладних розрахунків при вирішенні технічних завдань. Тренувальні вправи по регулюванню та запуску повітряних зміїв, виявлення та усунення недоліків, аналіз роботи. Розумовий тренінг для стимулювання технічного мислення.

3.  Технології виготовлення, регулювання та запуск коробчастих    повітряних   зміїв (46год)

Удосконалення в побудові коробчастих повітряних зміїв складнішої конструкції. Порівняльна характеристика конструктивних та технологічних осо­бливостей плоских та коробчастих повітряних зміїв. Їх подібність та відмінність. Розбір креслень, внесення змін та доповнень, можливих уточнень.

Повітряний "поштар", його конструкція. Пристрій для скидання вантажів.

Способи кріплення вуздечки та леєра. Найпростіші конструкції повітряних "поштарів", шляхи удосконалення та ускладнення конструкцій для скидання вантажу. Аналіз діяльності гуртківців по самостійному вибору та виготов­ленню моделі. Обговорення помилок та способи їх усунення. Вибір найкращого варіанту повітряного змія.

Практична робота:Побудова коробчастих повітряних зміїв: прямокутного подвійного змія ЯК-1, змія - 9біс, коробчатого ракету-змія. Виготовлення повітряних поштарів: "Повітряна телеграма",  "Лист” повітряного поштаря з трикутним вітрилом, "Санки". Тренувальні вправи по регулюванню та запуску моделей. Запуск повітряного змія, визначення кута та висоти польоту. Скидання вантажів та моделей парашутів з змія за допомогою повітряного "пош­таря", визначення недоліків та переваг тієї чи іншої моделі.

4.  Технології виготовлення та запуск міні-змія (34 год.)

Особливості будови міні-змія. Вибір виду конструкції міні-змія. Складання технічних характеристик вибраної моделі міні-змія, вибір оптимального варіанту та внесення можливих змін. Обговорення послідовності складання моделі, вибір матеріалу, пошук раціонального розкрою обшивки для каркасу, вибір кращого  варіанту. Контроль розмірів деталей на відповідність кресленням.

Практична робота:  конструювання міні-змія. Застосування ТРВЗ (метод фокальних об’єктів) для визначення форми та оздоблення моделі. Виконання необхідних розрахунків для визначення геометричних параметрів змія. Виготовлення деталей, складання змія. Здійснення самоконтролю при виконанні роботи. Регулювання та запуск. Аналіз якості моделі, ліквідація недоліків в конструкції та в методиці запуску змія, пропозиції по удосконаленню зробленої моделі, захист своїх ідей. Розумовий тренінг на встановлення причино-наслідкових зв’язків.

5.  Виготовлення та запуск  експериментального змія (56 год.)

Критерії оригінальності. Вибір класу експериментального змія. Обговорення особливостей конструкції, послідовності складання, вибір матеріалу. Пошук оптимальних співвідно­шень основних геометричних параметрів  для максимальної стійкості польоту.

Практична робота:виготовлення, регулювання та запуск змія. Завдання на подолання інерції мислення при виборі типу експериментальної моделі. Визначення, залежності кута та висоти польоту від конструкції змія та якості запуску. Аналіз недоліків.

6. Ігри та змагання (40 год.)

Гра-змагання на швидкість складання і запуску повітряних зміїв.

Гра-змагання на висоту підйому (стояння).

Гра-задача “Підрахунок висоти”.

Гра-змагання на швидкість підйому телеграми.

Гра-змагання на точність приземлення "космонавта".

Здійснення взаємоконтролю під час проведення гри. Аналіз результатів гри. Змагання. Визначення переможців.

7.  Підсумкове заняття (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за весь період навчання. Підсумкове тестування. Демонстрація моделей гуртківців, показові запуски повітряних зміїв, захист моделей. Відбір кращих моделей на виставку.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-               основні вимоги до сучасних конструкцій повітряних зміїв: міцність, легкість,естетика;

-               властивості конструкційних матеріалів та їх використання в гуртках повітряних зміїв;

-               нові технології та обладнання, яке застосовується в гуртках повітряних зміїв;

-               технічні вимоги до моделей повітряних зміїв;

-               основи теорії польоту повітряних зміїв;

-               призначення та функції окремих частин моделей повітряних зміїв;
поняття про способи проектування та конструювання моделей;

-               вплив  різних факторів на якість дії моделі:   висота  польоту,   кут стояння,
тривалість, маневреність, стійкість керованість;

-               прийоми регулювання та запуску моделей повітряних зміїв;

-               правила та організацію змагань повітряних зміїв:

Вихованці мають вміти:

-               знаходити та використовувати інформацію, довідкові дані при виготовленні
моделей повітряних зміїв;

-               планувати послідовність технологічних операцій на основі готового креслення

-               встановлювати залежність між конструкціями та функціями повітряних зміїв;

-               оперувати технічними поняттями у спілкуванні, при аргументації власної точки зору;

-               вносити зміни та доповнення в конструкцію повітряних зміїв з метою вдосконалення моделі.

-               контролювати якість та точність виготовлення моделей повітряних зміїв; робити самооцінку своєї роботи;

У вихованців мають бути сформовані компетентності

пізнавальна – ознайомлення з основами конструювання міні-змія та експериментального повітряних зміїв,

практична – вміння підбирати необхідні матеріали та інстркменти під час виготовлення найпростіших плоских та коробчастих зміів, самостійно визначати послідовність їх виготовлення;

творча – виготовляти повітнянихзміів за власним задумом;

соціальна – стійкий інтерес до конструювання повітряних зміів, позитивні якості емоційно-вольової сфери.

 

Основний рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Розділ, теми

Кількість годин

 

 

теоретичних

практичних

усього

1.     

Вступ

1

2

3

2.     

Основи креслення

4

5

9

3.      

Технологія виготовлення комбінованих повітряних зміїв

24

66

90

3.1

Змій складальний

(9)

(15)

(24)

3.2

Фігурний змій

(3)

(15)

(18)

3.3

Об’ємні фігурні змії

(3)

(15)

(18)

3.4

2-х коробчастий змій

(9)

(21)

(30)

4.

Основи проектної діяльності

4

20

24

4.      

Запуск повітряних зміїв

6

45

51

5.      

Виставка виготовлених моделей повітряних зміїв

2

4

6

6.      

Змагання серед гуртківців із запуску й керуванню повітряними зміями

1

8

9

7.      

Екскурсії, показові запуски

2

19

21

8.      

Підсумок

3

-

3

 

 Разом

60

156

216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ (3 год.)

Організаційні питання. План роботи гуртка на навчальний рік. Техніка безпеки під час роботи з інструментами.

Практична робота.Організація робочих місць для виготовлення моделей. Підбір матеріалів для розробки моделей повітряних зміїв.

2.Основи креслення (8 год.)

Види креслень. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Поняття про методи проекціювання. Основи виконання робочих креслень. Ознайомлення з кресленням повітряних зміїв різних видів.Креслярське приладдя.

Практична робота.Копіювання креслень повітряних зміїв. Виконання креслень повітряних зміїв у масштабі. Виконнання робочого креслення повітряного змія.

3.Технологія виготовлення комбінованих повітряних зміїв (90год.)

3.1. Змій складальний (24 год.)

Відмінність конструкції  складального змія від попередніх моделей. Визначення принципу польоту змія з дифузорами. Вибір матеріалів для реалізації конструкції.

Практична робота. Виконання робочих креслень.Обклеювання каркаса обтягуванням. Комплексне збирання моделі. Особливості запуску  складального змія. Випробування конструкції змія.

3.2. Фігурний змій (18 год.)

Креслення та схеми основних складових частин конструкції змія. Вибір матеріалів для виготовлення фігурних зміїв. Способи надання фігурним зміям стійкості. Аналіз  залежності форми фігурних зміїв і їх поведінки у  польоті.

Практична робота.Креслення каркаса змія. Виготовлення обтяжки з тканини, обтягування та кріплення до основи. Випробування моделі.

3.3. Об’ємні фігурні змії (18 год.)

Історичні дані про зміїв даного типу. Розгляд зовнішнього вигляду на кресленнях. Підбір матеріалів, необхідних для виготовлення змія.

Практична робота.Виготовлення каркасу змія, амортизаторів. Виготовлення обшивки. Збирання змія. Випробовування у польоті.

3.4. 2-х коробчастий змій (30 год.)

Відмінність 2-х коробчасних зміїв від інших моделей. Розгляд конструкцій наявних 2-х коробчастих зміїв. Перегляд схем і креслень моделей та порівняння їх між собою. Значення відкрилків і діафрагми.

Практична робота.Виготовлення каркасу змія. Обклеювання каркаса обтягуванням. Комплексне збирання моделі. Випробування конструкції змія.

4. Основи проектної діяльності (24 год.)

                Поняття творчого проекту. Визначення потреб у виготовленні виробів. Можливі теми творчих проектів. Обговорення запропонованих тем проектів. Планування роботи з виконання творчого проекту.

Критерії, яким має відповідати задуманий виріб. Робота з інформаційними джерелами, які містять інформацію про вироби-аналоги. Аналіз подібних виробів (за призначенням, кольором, розмірами, технологією, техніками виконання).Правила безпечної праці

                Практична робота.Вибір та обґрунтування теми проекту. Конструювання власного змія (малювання ескізу). Обґрунтування обраної конструкції.Розробка технологічної послідовності виготовлення змія. Виготовлення змія.

Корегування технологічної послідовності виготовлення змія. (при необхідності). Оцінювання готового виробу Захист проекту. Виставка проектів.

5. Запуск повітряних зміїв (50 год.)

 Конструкції пристроїв, які використовують спортсмени при керуванні зміями. Конструкція «повітряного листоноші».

Практична робота.Виготовлення моделі керування повітряними зміями. Випробування моделі «повітряного листоноші».

6. Виставка виготовлених моделей повітряних зміїв (6 год.)

 Участь гуртківців у виставках, повітряних шоу з демонстрацією найкращих і маневрових моделей повітряних зміїв.

7. Змагання серед гуртківців по запуску і керуванням

 повітряних зміїв (9 год.)

 Організаціявнутрішньогурткових,міжгурткових, районних, обласних змагань.

8. Екскурсії, показові запуски (21 год.)

 Екскурсія до місцевого аеродрому, авіаційного підприємства, навчального закладу даного профілю. Участь у міських, районних святах, показові запуски повітряних зміїв різних конструкцій

9.Підсумок (3 год.)

 Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний період. Нагородження вихованців. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Вихованці мають знати:

-          властивості матеріалів, які використовують для виготовлення моделей повітряних зміїв;

-          технологію роботи з папером, пінопластом і пластмасою;

-          будову свердлильного, токарного та фрезерного верстатів.

Вихованці мають вміти:

-          проектувати й виготовляти схематичні, вільнолітаючи та експериментальні моделі або окремі елементи моделі з паперу і пінопласту, дроту й тонколистового металу;

-          запускати моделі літаючих зміїв.

У вихованців мають бути сформовані компетентності

пізнавальна – ознайомлення з основами конструювання складальних та фігурних зміїв; ознайомлення з основами проектної діяльності

практична – вміння підбирати необхідні матеріали та інструменти під час виготовлення зміїв різних конструкцій, самостійно визначати послідовність їх виготовлення; вміння оформлювати пояснювальну записку до проектів.

творча – виготовляти повітряних зміїв за власним задумом;

соціальна – стійкий інтерес до конструювання повітряних зміів, позитивні якості емоційно-вольової сфери.

 

Вищий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.      

Вступ

4

4

4

2.      

Основи креслення

4

4

8

3.      

Технології виготовлення, регулювання та запускурозбірних зміїв

4

30

34

4.      

Технологія виготовлення, регулювання та запускузмія-ракети

6

10

40

5.      

Основи науково - дослідницької діяльності

8

10

18

6.      

Методи розв’язання творчих завдань. Розробка конструкції моделі повітряного змія за власним задумом Проведення  дослідження щодо льотних якостей повітряного змія.

12

24

40

7.      

Підготовка повітряних зміїїв до змагань. Проведення тренувальних запусків повітряних зміїв. Аналіз льотних якостей.

-

4

24

8.      

 Розробка  індивідуальних проектів по виготовленню повітряних зміїв

 

10

 

82

 

92

9.      

Екскурсії, змагання. Виставки, показові запуски

4

26

24

10.

Підсумок

4

-

4

 

Разом

52

236

288

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (3 год.)

       Організаційні питання. План роботи гуртка на навчальний рік. Техніка безпеки під час роботи з інструментом. Теорія польоту повітряного змія. Досліди з повітряними зміями, які проводились вченими та винахідниками. Аеродинамічні сили, які діють на повітряний змій в польоті. Світ професій “ людина-техніка”

2. Основи креслення (8 год.)

Види креслень. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Поняття про методи проекціювання. Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Основи виконання креслень. Кресленик повітряного змія.Креслярське приладдя. Комп’ютерні програми для виконання креслень

Практична робота.Виготовлення креслень повітряних зміїв різних конструкцій. Ознайомлення з комп’ютерними програмами для виконання креслень.

3.Технології виготовлення, регулювання

та запуск розбірних зміїв (30 год.)

       Особливості  будовирозбірних повітряних зміїв. Перегляд схем і креслень моделей. Порівняльна характеристика конструктивних та технологічних особливостей розбірних повітряних зміїв. Висновки та узагальнення.  Розбір креслень, внесення змін та доповнень, узагальнення. Технологія виготовлення  каркаса моделі.

            Практична робота. Проектування  моделі розбірного змія. Розроблення графічного зображення та технологічної карти виготовлення моделі змія. Виготовлення обшивання змія. Комплексне збирання моделі.Запуск моделі змія, визначення кута та висоти польоту, аналіз льотних якостей моделі.Світ професій “ людина – знакові системи”

4.Технологія виготовлення, регулювання та запуск

Змія-ракети  ( 40 год.)

       Розгляд конструкцій змія-ракети. Їхня подібність і відмінність до попередніх моделей. Аналіз конструкції повітряного змія-ракети. Відмінність технології виготовлення каркасу змія. Обговорення послідовності складання моделі, пошук раціонального розкрою обшивки для каркасу, вибір найоптимальнішого варіанту.

            Практична робота.Розробка та складання креслення моделі змія. Виготовлення каркаса та деталей кріплення каркаса. Обклеювання змія. Збирання моделі. Контроль розмірів деталей на відповідність креслення. Випробування моделі повітряного змія-ракети. Аналіз виготовленої моделі, узагальнення.

5. Основи науково-дослідницької діяльності (18 год.)

         Поняття про дослідницьку діяльність. Види  досліджень (теоретичне, експериментальне; індивідуальне, групове, колективне; комбіноване).

Структура науково-дослідницької роботи, вимоги до її оформлення.         Організація та проведення дослідження. Основні етапи наукового дослідження. Методи наукового дослідження, їх класифікація.

                Практична робота.Ознайомлення із загальною структурою наукових робіт, вимогами до оформлення реферату.

Ознайомлення з дослідницькими роботами учнів попередніх років, їх аналіз.

6. Методи розвязання творчих завдань. Розробка канструкції

моделі повітряного змія за власним задумом.Проведення дослідження

щодо льотних якостей повітряного змія, узагальнення   ( 40 год. )

       Застосування теорії рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) для визначення форми та оздоблення моделі. Розробка проекту моделі повітряного змія за власним задумом, аналіз конструкції, обговорення, віибір оптимального варіанту моделі. Складання технічних характеристик вибраної моделі.

            Практична робота.Розв’язання творчих завдань з застосуванням ТРВЗ. Конструювання  повітряного змія за розробленими технічними характеристиками. Виготовлення деталей, складання змія. Аналіз якості моделі, усунення недоліків в конструкції та в методиці змія.Запуск моделі змія, випробування, обговорення, узагальнення.. Презентація конструкції моделі змія вихованцями. Тестуванння вихованців для виявлення рівня технічного мислення. Участь у змаганнях та іграх, які проводяться у Центрі.

7. Підготовка повітряних зміїв до змагань.

Проведення запусків повітряних зміїв ( 24 год.)

Техніка безпеки під час проведення змагань Правила проведення міських, обласних змагань з повітряних зміїїв

            Практична робота.Участь вихованців у різноманітних виставках, повітряних шоу, міжгурткових, міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях.

8.Розробка індивідуальних проектів по виготовленню

 повітряних зміїв( 108 год.)

         Визначення теми проекту Планування роботи з виконання творчого проекту.Критерії, яким має відповідати задуманий виріб. Робота з інформаційними джерелами, які містять інформацію про вироби-аналоги. Аналіз подібних виробів (за призначенням, кольором, розмірами, технологією, техніками виконання). Правила безпечної праці. Вибіркласуповітряногозмія. Обговоренняособливостейконструкції, складаннятехнічних характеристик вибраноїмоделі. Пошукоптимальнихспіввідношеньосновнихгеометричнихпараметрів для максимальноїстійкостіпольотумоделі. Критеріїоригінальності. Технологіязбирання каркаса змія.Конструкціїпристроїв, яківикористовуються при керуваннізміями. Методика проведенняексперименту.

                Практична робота.Вибір та обґрунтування теми проекту. Конструювання власного змія (малювання ескізу). Обґрунтування обраної конструкції.Розробка технологічної послідовності виготовлення змія. Виготовлення змія. Корегування технологічної послідовності виготовлення змія. (при необхідності). Оцінювання готового виробу Захист проекту. Виставка проектів.

Виконання необхідних розрахунків для визначення параметрів моделі, вибір сучасних матеріалів та їх аналіз. Виготовлення деталей, складання змія, регулювання. Проведення випробування моделі змія. Визначення залежності та висоти польоту від конструкції змія та якості запуску. Аналіз льотних характеристик, узагальнення.

9. Екскурсії, показові запуски (21 год.)

  Екскурсія до місцевого аеродрому, авіаційного підприємства, навчального закладу даного профілю. Участь у міських, районних святах, показові запуски повітряних зміїв різних конструкцій

10. Підсумкове заняття ( 4 год.)

       Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Узагальнення знань, умінь і навичок вихованців. Демонстрація моделей вихованців, показові запуски повітряних зміїв, презентація та захист моделей.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-         правила безпеки праці в приміщенні гуртка та механічній майстерні; правила безпеки під час запуску моделей повітряних зміїв;

-         дані про історію космонавтики та авіамоделізм, типи літальних апаратів, влпстивості повітря,  піднімальну силу, центр ваги тіла;

-         побудову креслення, послідовність виготовлення моделі за кресленням; технологію виготовлення, регулювання і запуск моделей;

-         принципи доконструювання та удосконалення технічних характеристик моделей;

-         технологію роботи з різноманітними матеріалами, які використовують для виготовлення моделей повітряних зміїв;

-         будову свердлильного, токарного та фрезерного верстатів;

-         прийоми та методи вирішення винахідницьких задач(ТРВЗ);

-         основи роботи на  персональному комп”ютері;

-         порядок організації та обладнання робочого місця.

Вихованці мають уміти:

-         дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи;

-         обирати за кресленням моделі матеріал, необхідний для її виготовлення та технологію виготовлення окремих елементів моделі;

-         проектувати та виготовляти  різноманітні моделі літаючих зміїв;

-         аналізувати льотні якості моделей, робити висновки та узагаьнення;

-         запускати моделі;

-         вирішувати найпростіші конструкторські задачі;

-         виконувати за допомогою персонального комп”ютера розрахунки та виконувати креслення моделей повітряних зміїв;

-         презентувати моделі на зібраннях, конкурсах тощо;

-         проводити найпростіші дослідження з моделями.

У вихованців мають бути сформовані компетентності

пізнавальна – ознайомлення з основами конструювання та запуску розбірних зміїв;

практична – вміння працювати над творчим проектом.

творча – виготовляти повітряних зміїв за власним задумом;

соціальна – стійкий інтерес до розробки  повітряних зміів, позитивні якості емоційно-вольової сфери.

Вищий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

всього

1.      

Вступ

4

 

4

2.      

Основи креслення

4

4

8

3.      

Основи проектування, конструювання та дизайну повітряних зміїв

6

18

24

4.      

Технології виготовлення, регулювання та запуску  керованих зміїв

6

30

36

5.      

Основи науково - дослідницької діяльності

8

10

18

6.      

Методи розв’язання творчих завдань. Розробка конструкції моделі повітряного змія за власним задумом Проведення  дослідження щодо льотних якостей повітряного змія.

12

28

40

7.      

Розробка  індивідуальних проектів по виготовленню повітряних зміїв

 

10

 

96

 

106

8.      

Підготовка повітряних зміїв до змагань. Проведення тренувальних запусків повітряних зміїв. Аналіз льотних якостей.

-

24

24

9.      

Екскурсії, показові запуски

4

26

24

7.

Підсумок

4

-

4

 

Разом:

52

236

288

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ ( 3 год.)

            Організаційніпитання. План роботигуртка на навчальнийрік. Технікабезпекипід час роботи з інструментом. Досліди з повітрянимизміями, які проводились вченими та винахідниками.

2.Основи креслення (8 год.)

Види креслень. Основи виконання креслень із застосуванням комп’ютера. Кресленик повітряного змія.Комп’ютерні програми для виконання креслень

Практична робота. Виготовлення креслень повітряних зміїв різних конструкцій з використанням комп’ютерних програмам для виконання креслень.

3.Основи проектування, конструювання та дизайну повітряних зміїв

(24 год.)

Основні категорії об'єкта дизайну. Методики постановки дизайн-завдань. Методики пошуку дизайн-рішення. Етапи розробки.

Практична робота.Розробка тематичної послідовності реалізації дизайнерських пропозицій. Збір додаткової інформації. Проектно-графічне моделювання.

4. Технології виготовлення, регулювання та запуску  керованих зміїв

(36 год.)

       Розгляд конструкцій керованих зміїв. Іхня подібність і відмінність до попередніх моделей. Аналіз конструкції керованого повітряного змія. Відмінність технології виготовлення каркасу змія. Обговорення послідовності складання моделі, пошук раціонального розкрою обшивки для каркасу, вибір найоптимальнішого варіанту.

            Практична робота.Розробка та складання креслення моделі змія. Виготовлення каркаса та деталей кріплення каркаса. Обклеювання змія. Збирання моделі. Контроль розмірів деталей на відповідність креслення. Випробування моделі повітряного змія-ракети. Аналіз виготовленої моделі, узагальнення.

5. Основи науково-дослідницької діяльності (18год)

            Типи учнівських робіт (реферативні, описові, пошукові, науково-дослідницькі, експериментальні тощо).Структура науково-дослідницької роботи, вимоги до її оформлення.       Напрямки дослідження в галузі біології людини. Організація та проведення дослідження. Основні етапи наукового дослідження. Методи наукового дослідження, їх класифікація. Видиінформаційнихресурсів і правила роботи з ними.Принципи збору інформаційного матеріалу. Презентація результатів дослідження, її види.Вимоги до доповіді. Використання наочності під час написання роботи та її презентації. Особливості створення мультимедійної презентації дослідження.

Загальне поняття про дискусію. Поняття про наукову дискусію та диспут. Правила ведення дискусії.

 Практична робота: Ознайомлення із загальною структурою наукових робіт, вимогами до оформлення реферату. Ознайомлення з дослідницькими роботами учнів попередніх років, їх аналіз. Визначення з напрямком, темою дослідження. Складання плану роботи над дослідженням. Виконання вправ на побудову аргументації в тексті дослідницької роботи.Складання плану та розробка презентації роботи.  Проведення учнівської науково-практичної конференції: виступи учнів із результатами своїх досліджень; обговорення виступів.

6. Методи розвязання творчих завдань. Розробка канструкції

моделі повітряного змія за власним задумом.Проведення дослідження

щодо льотних якостей повітряного змія, узагальнення   ( 40 год. )

     Застосування теорії рішення винахідницьких завдань ( ТРВЗ ) для визначення форми та оздоблення моделі. Розробка проекту моделі повітряного змія за власним задумом, аналіз конструкції, обговорення, віибір оптимального варіанту моделі. Складання технічних характеристик вибраної моделі.

Практична робота.Розв’язання творчих завдань з застосуванням ТРВЗ. Конструювання повітряного змія за розробленими технічними характеристиками. Виготовлення деталей, складання змія. Аналіз якості моделі, усунення недоліків в конструкції та в методиці змія.Запуск моделі змія, випробування, обговорення, узагальнення.. Презентація конструкції моделі змія вихованцями. Тестування вихованців для виявлення рівня технічного мислення. Участь у змаганнях та іграх.

5. Підготовка повітряних зміїв до змагань.

Проведення запусків повітряних зміїв ( 27 год.)

     Техніка безпеки під час проведення змагань Правила проведення міських, обласних змагань з повітряних зміїв

Практична робота.участь вихованців у різноманітних виставках, повітряних шоу, міжгурткових, міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях.

 

6.Індивідуальне заняття. Розробка проекту: “ Технологія виготовлення експериментальної моделі керованого повітряного змія ”( 108 год.)

     Відмінність зовнішнього виду моделі від попередніх. Розгляд його конструктивних особливостей.Вибір класу керованого повітряного змія. Обговорення особливостей конструкції, складання технічних характеристик вибраної моделі. Пошук оптимальних співвідношень основних геометричних параметрів для максимальної стійкості польоту моделі. Критерії оригінальності. Технологія збирання каркаса змія.Конструкції пристроїв, які використовуються при керуванні зміями. Методика проведення експерименту.

Практична робота.Пошук моделей керованих повітряних зміїв. Розгляд конструкції керованого повітряного змія, порівняння з конструкціями раніше виготовлених повітряних зміїв.Виконання необхідних розрахунків для визначення параметрів моделі, вибір сучасних матеріалів та їх аналіз. Виготовлення деталей, складання змія, регулювання. Проведення випробування моделі змія. Визначення залежності та висоти польоту від конструкції змія та якості запуску. Аналіз льотних характеристик, узагальнення.

7. Підсумок ( 4 год.)

     Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Узагальнення знань, умінь і навичок вихованців. Демонстрація моделей вихованців, показові запуски повітряних зміїв, презентація моделей.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-         правила безпеки праці в приміщенні гуртка та механічній майстерні; правила безпеки під час запуску моделей повітряних зміїв;

-         побудову креслення, послідовність виготовлення моделі за кресленням; технологію виготовлення, регулювання і запуск моделей;

-         принципи доконструювання та удосконалення технічних характеристик моделей;

-         технологію роботи з різноманітними матеріалами, які використовують для виготовлення моделей повітряних зміїв;

-         прийоми та методи вирішення винахідницьких задач(ТРВЗ);

-         основи роботи на  персональному комп”ютері в тому числі з креслярськими програмами;

-         порядок організації та обладнання робочого місця.

ихованці мають уміти:

-         дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи;

-         обирати за кресленням моделі матеріал, необхідний для її виготовлення та технологію виготовлення окремих елементів моделі;

-         проектувати та виготовляти  різноманітні моделі літаючих зміїв;

-         аналізувати льотні якості моделей, робити висновки та узагаьнення;

-         запускати моделі;

-         вирішувати найпростіші конструкторські задачі;

-         виконувати за допомогою персонального комп”ютера розрахунки та виконувати креслення моделей повітряних зміїв;

-         презентувати моделі на зібраннях, конкурсах тощо;

-         проводити найпростіші дослідження з моделями.

У вихованців мають бути сформовані компетентності

пізнавальна – ознайомлення з основами конструювання та запуску  керованих зміїв;

практична – вміння працювати над творчим проектом.

творча – виготовляти повітряних зміїв за власним задумом;

соціальна – стійкий інтерес до розробки  повітряних зміів, позитивні якості емоційно-вольової сфери.

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

2.     Александрович М. “Змей-стриж”.// Левша.-2005.-№1.-С.6-7.

3.     Алешкин В. В небе – “парафлекс”.// Левша.-1993.-№6.- С.6.

4.     Драчинський А.Г.Повітряні змії.- Полтава:Технічна творчість, 2005.

5.     Дельталет на привязи // Моделист-конструктор. – 1998. - № 7. – С.24-28.

6.     Заворотов В.А. “От идеи до модели”. – М.:Просвещение, 1988.

7.     Запускаємоповітряногозмія. [Електронний ресурс].- режим доступуhttp://biblioteka.ostriv.in.ua/publication/code-14A9CA3D2AF5A/list-1261DEB1F27

8.     Зверик А. П. Стартуетзмей-ракета. - //Юний технік.  - 1993. - №1.

9.     Зверик Ю. А. Авиация на привязи // Левша. – 1997. -№ 5. – С. 6-7.

10.                       И вновьэпохазмеев?// Моделист-конструктор. – 1993. - № 6. – С.8.

11.                       Костенко В.И.,Столяров Ю.С. Мир модели. – М.:ДОСААФ,1989.

12.                       Рожков В.С. Строимлетающиемодели. – М.: Патриот, 1990,-C.159.

13.                       Рожков В. Сбруя для ...  змея // Левша.2000.- №  4. – С.7-8.

14.                       Ротов В. Змей  - Дельтаплан // Левша. – 2000.. - № 5-6. С.-9.

15.                       Саламатов Ю.П.- Как стать изобретателем. – М:Просвещение, 1990.

16.                       Фаленский В. В небе – парафлекс. // Левша. – 2003. - №6. – С. 6-7.

17.                       Фаленский В. Малозийскийзмей // Левша. – 2004. - № 4. – С.9

18.                       Як зробитиповітряногозміяромбовидноїформи. [Електронний ресурс].- режим доступу https://samorobku.in.ua/yak-zrobutu/yak-zrobiti-povitryanogo-zmiya-rombovidnoyi-formi/.

 

 

 

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

 

Основне обладнання

К-сть, шт.

Верстати

1.

Верстат свердлильний (настільний)

2.

Електроточило

1

3.

Верстат «Умілі руки»

2

4.

Верстат токарний

1

5.

Верстат фрезерний

1

Інструменти

1.

Електролобзик

1

2.

Ножі (складний, скальпелі,   НМ-1)

15

3.

Рубанок

5

4.

Ножівка по дереву (різні)

3

5.

Ножиці

15

6.

Напилки (різні)

30

7.

Надфілі (набір)

5

8.

Лещата (малогабаритні)

5

9.

Молотки

5

10.

Плоскогубці

5

11.

Круглогубці

5

12.

Гострогубці

5

13.

Електропаяльник

3

14.

Дриль ручний (з набором сверл)

1

15.

Бруски для заточування

2

16.

Лінійки 500 мм (дерев’яні, металеві)

15

17.

Циркулі (учнівські)

15

18.

Штангенциркуль (учнівський)

5

19.

Транспортир

15

20.

Терези з рівновагами

1

21.

Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі

15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...